ბურჯანაძე მანანა

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1. Г.В. Цицишвили,А.Ю.Крупенникова, Е.К.Кванталиани, М.Н.Бурджанадзе. Влиание

условий модифицирования на термические свойства цеолитов. Изв. АИ ГССР, 1983,

сер.хим, Т. 9, № 3, с. 192-196.

 

2.  М.Н.Бурджанадзе, А.Р. Нефедова, З.В. Грязнова, Н.Н. Пономарева,А.Ю.Крупенникова,

З.И. Яковенко.  Окислительное дегидрирование метанола на магневых  формах

клиноптилолита. Нефтехимия, 1981, Т.21 № 3 с. 375-378.

 

3. Г.В. Цицишвили, А.Ю.Крупенникова, М.Н.Бурджанадзе, Д.Н. Барнабишвили, Н.И. Гогодзе, Т.В. Шарашенидзе Влияние катионов скандия на свойства цеолита типа Y и клиноптилолита. Сообщ. АН Грузии, 1989, т. 134, № 3, с. 557-560.

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

9

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1999

 

            Т.Н.Кордзахия, М.Н.Бурджанадзе, Н.А.Кахидзе, Л.Г.Эприкашвили. Адсорбционные свойства некоторых катионмодифицированных клиноптилолитсодержащих туфов по отношению к влаге. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 260-262.

 

2000

            გ.ციციშვილი, გ.მაისურაძე, ლ.შამანაური, მ.ბურჯანაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.შარაშენიძე, ნ.გოგოძე. შუხუთის (საქართველო) ფილიპსიტის მოდიფიცირებული ფორმების მიღება და მათი თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26,  № 1-2, გვ. 100-106.

            С.Л.Уротадзе, М.Н.Бурджанадзе. Адсорбция паров воды на природных и модифицированных формах ломонтитов некоторых месторождений Грузии. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 2000, т. 26, 1-2, c. 165-167.

            С.Л.Уротадзе, Д.С.Чипашвили, М.Н.Бурджанадзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова, М.Г.Адолашвили. Термические свойства некоторых ломонтитовых пород района г.Тбилиси. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 162-166.

            С.Л.Уротадзе, Д.С.Чипашвили, М.Н.Бурджанадзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе, М.Г.Адолашвили. Исследование влияния модификации ломонтитов на их термические свойства. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 167-170.

 

2001

            Г.В.Майсурадзе, Г.В.Цицишвили, Д.В.Кекелиа, Н.Э.Гелашвили, М.H.Бурджанадзе, Т.Р.Агладзе, Т.В.Шарашенидзе. Влияние электрического поля на кинетику ионного обмена в цеолитах типа фожазита. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 93-96. 

            С.Л.Уротадзе, Г.И.Стуруа, Д.С.Чипашвили, М.Н.Бурджанадзе. Рентгенографическое и термографическое исследование грузинского природного цеолита сколецита. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 140-143.

 

2003

            .მაისურაძე, .გელაშვილი, .კეკელია, .შარაშენიძე, .ბურჯანაძე. იზომერული ნარევების დაყოფა ევგენოლურ ეთერზეთებში გაზქრომატოგრაფიული მეთოდით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 1-2, გვ. 88-90.

            Л.Г.Эприкашвили, К.М.Квариани, М.Н.Бурджанадзе, Т.Н.Кордзахия. Адсорбционные свойства некоторых природных шабазитов. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 127-129.

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.       

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

S.Urotadze, T.Kvernadze, N.Osipova, M.N.Burjanadze, D.S.Chipashvili

Adsorption, Thermal and Ion Exchange Characteristics of Georgian Deposit

p. 43-47

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

დ.იოსელიანი, ც.ნასყიდაშვილი, მ.ბურჯანაძე, თ.შარაშენიძე, ნ.გელაშვილი, ნ.ყალაბეგაშვილი, ნ.გიორგაძე. ევგენოლის კატალიზური იზომერიზაცია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 169-171.