ჩარკვიანი მერაბი

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       M. K. Чарквиани., Г.В. Цицишвили. Об остаточной воде в цеолите KL. Доклады АН СССР, 1973, т.210, №2, с. 367-369.

2.       M. K. Чарквиани. О кинетике термической деструкции синтетического аналога цеолита маццита.  Известия АН ГССР, Сер. хим., 1983, т.9, №3, с.225-228.

3.       G.V. Tsitsishvili, M.K. Charkviani. Preparation and Properties of a New Synthetic Analogue of Natural Zeolite Mazzite. In "New developments in Zeolite Science and Technology".  Proceedings of the 7th International Zeolite Conference, Tokyo, 1986, Kodansha Ltd, Tokyo, 1986, pp. 161-167.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

8

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

მონოგრაფიები

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1994

1.        М.К.Чарквиани, Ц.М.Рамишвили. Морденит, синтезированный из природного клиноптилолита. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 149, № 3, с. 428-431.

2000

2.        Ц.Рамишвили, М.Чарквиани. Каталитическая изомеризация о-ксилола на цеолите типа пентасил, синтезированного перекристаллизацией клиноптилолита. Сообщения АН Грузии, 2000, т. 162, № 3, с. 488-490.

3.        Ц.М.Рамишвили, М.К.Чарквиани. Каталитическая изомеризация мета-ксилола на пентасиле, синтезированном из природного клиноптилолита. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 132-137.

 

2001

4.        Ts.Ramishvili, M.Charkviani, L.Kashia. Isomerization of p-Eugenol on Palladium-Containing Zeolites. Stud. Surf. Sci. Catal., 2001, v. 135, pp. 23-26.

 

2003

5.        Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, И.Л.Эдилашвили, Л.П.Асатиани, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом ультрафиолетовой спектроскопии. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 171-173.

6.        Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, Л.П.Асатиани, И.Л.Эдилашвили, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, А.А.Полякова. Исследование ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом масс-спектрометрии. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 128-131.

7.        М.К.Чарквиани, Л.Д.Кашия, Л.К.Джапаридзе, Ц.С.Габелия. ИК-спектры модифицированных форм синтетического маццита. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 147-149.

8.        А.Д.Рухадзе, М.К.Чарквиани, К.М.Марчилашвили, Н.И.Схиртладзе, Х.Ю.Махарадзе, М.П.Матушевская, З.И.Мачаблишвили, Ш.И.Сидамонидзе. Исследование физико-химических свойств филлипситсодержащего туфа месторождения Шухути (Грузия). Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 4, с. 335-339.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

 

მონოგრაფიები (1994-2003):

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2001

Proceedings of 13th International Zeolite Conference, Monpelier, France: Elsevier

Ts.M.Ramishvili, M.K.Charkviani, L.D.Kashia

Isomerization of p-Eugenol on Palladium-Containing Zeolites

p. 236

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1999

ც.რამიშვილი, მ.ჩარკვიანი, ლ.კაშია, ც.გაბელია, ნ.გიგოლაშვილი

"ევგენოლის იზოევგენოლად გარდაქმნის ხერხი"

საქართველოს პატენტი

2089