ჭურაძე მაია

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

არ აქვს
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1994

1.  A.Shvelashvili, M.Churadze, L.Metreveli. Synthesis and Studies of Trimecaine-Containing Mixed Acidoligand Coordination Compounds of Transition Metals. Bull. Georgian Acad. Sсi., 1996, v. 153, No 2, p. 232-234.

2003

2.  მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ი.ბეშკენაძე, ნ.მესტიაშვილი, მ.ჭურაძე. MIMIIჩიტ.ნH2O ტიპის ჰეტერობირთვული ციტრატების კომპლექსწარმოქმნა წყალხსნარში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 15-17.

      კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები
#

წელი

ავტორ(ებ)ი

კრებული, გამომცემლობა

სათაური

ტომი,გვერდი

1.      

1995

ა.შველაშვილი, მ.ჭურაძე, დ.მეტრეველი

"თანამედროვე მედიცინის აქტუალური საკითხები" სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი "

გარდამავალი ლითონების ნოვოკაინშემცველი შერეულაციდო-ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და გამოკვლევა

ტ. XXXI, გვ. 239-241

1.      

1996

ა.შველაშვილი, მ.ჭურაძე, დ.მეტრეველი

"სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი "

გარდამავალი ლითონების ნოვოკაინშემცველი შერეულაციდო-ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და გამოკვლევა II

ტ. XXXII, გვ. 336-338