ციცაგი მზია

 

მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

7

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.        ი.მიქაძე, ვ.კასრაძე, მ.ციცაგი, ა.დოლიძე. 3-მეთილ-2E,Z,4E-დეკადიენის მჟავის გერანილის ეთერის – პოტენციური იუვენოიდის სინთეზი. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 65-68.

2.        И.И.Микадзе, М.В.Цицаги, Р.В.Чедия, А.В.Долидзе. О получении феромона и пиретроидного соединения на основе гераниола. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 120-122.

3.        მ.ციცაგი, ნ.წეროძე, თ.სამსონია, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. 8-დოდეცინ-1-ოლის და 8,10-დოდეკადიინ-1-ოლის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, # 1-2, გვ. 77-80.

4.        მ.ციცაგი, რ.ჭედია, ნ.წეროძე, ა.დოლიძე. ყურძნის ჭიის ფერომონის სინთეზის სქემის გაუმჯობესება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, # 1-2, გვ. 194-196.

5.        М.В.Цицаги, Н.П.Церодзе, И.И.Пруидзе, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Новые препаративные формы половых феромонов. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 86-87.

6.        М.С.Бузариашвили, Р.В.Чедия, М.В.Цицаги, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе, Получение исходных продуктов для синтеза 4-гидроксикумарина. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 207-208.

7.        მ. ბუზარიაშვილი, მ. ციცაგი, ი. მიქაძე, მ. ჯაფარიძე, ა. დოლიძე. 4-ჰიდროქსიკუმარინის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 242-244.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები: არ მოიპოვება

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება