ძაგანია მაია

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.T.Andronikashvili, M.Dzagania, L.Eprikashvili. The effect of solvent nature on the character of coating and separating properties of liquid crystals in gas-liquid chromatography. Bulletin of the Academy of Sciences of Georgian, 1991, v. 142, N 2, p. 321-324.

2. Т.Г.Андроникашвили, З.А.Гвелесиани , Л.О.Кикнадзе, М.А.Дзагания. Разделение изомеров крезола методом газовой хроматографии на жидкокристаллической неподвижной фазе. Известия АН Грузии, сер. хим., 1991, т. 17, № 4, с. 247-252.

3. М.А.Дзагания, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. К особенности селективно-разделительных свойств жидкого кристалла гидрохинон-бис-(п-гептилоксибензоат). Известия АН Грузии, сер. хим., 1993, т. 19, № 1, с. 39-44.

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

7

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1998

1.        T.Andronikashvili, M.Dzagania, L.Eprikashvili, M.Zautashvili. Chromatographic Separation of Some Isomers Over Liquid Crystal by the Use of Silver and Cadmium Ions as Complex Forming Agents. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 2, p. 244-247.

1999

2.        T.Andronikashvili, L.Eprikashvili, M.Dzagania, M.Zautashvili, N.Pirtskhalava. Separation of Closely Related Systems by Gas-Chromatography. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, № 1-2, p. 76-83.

3.        Л.Г.Эприкашвили, М.А.Дзагания, М.Г.Зауташвили, Н.В.Пирцхалава, К.Г.Тавамаишвили. Исследование влияния природы твердого носителя на хроматографические свойства неподвижной жидкости. Georgian Eng. News, 1999, No 2, p. 61-63.

 

2000

4.        K.Amirkhanashvili, M.Dzagania, N.Nadiradze, N.Burkiashvili, M.Zautashvili. Comparison of Chromatographic Properties of the Standard OV-1 and Liquid Crystal Stationary Phases. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 162, No 1, p. 83-86.

2001

5.        Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, М.Г.Зауташвили, М.А.Дзагания. Хроматографическое разделение некоторых ароматических углеводородов на модифицированных мезопористых адсорбентах семейства М41S. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 97-103.

6.        Л.Г.Эприкашвили, М.А.Дзагания, Н.A.Кахидзе. Исследование влияния природы неподвижной фазы на некоторые термодинамические характеристики адсорбируемых ароматических углеводородов. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 3-4, с. 294-299.

2002

7.        Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, М.Г.Зауташвили, М.А.Дзагания. К оценке пригодности применения мезопористых адсорбентов семейства М41S для разделения изомеров некоторых органических соединений. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 101-108.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

1999

1.       T.Andronikashvili, L.Eprikashvili, M.Dzagania, M.Zautashvili. Effect of the Nature of the Carrier-Gas on the Character of the Gas-Chromatographic Separation of Isomeric Mixture of Benzene Derivatives. Chromatographia, 1999, v. 50, No 1 / 2, p. 57-60. – ნუსხა 1, # 200

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2000

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

Л.Г.Эприкашвили, М.А.Дзагания

Влияние природы твер-дого носителя на хрома-тографические свойства жидкокристаллической неподвижной фазы

c. 104-107

2.      

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural  Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(რუსულ და ინგლისურ ენებზე)

Л.Г.Эприкашвили, Т.Н.Кордзахия, М.А.Дзагания, Н.Хазарадзе

Исследование влияния филлипситсодержащей горной породы на неко-торые биометрические показатели и выходную продуктивность креcc­салата

с. 38-41

 

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1.       Л.Г.Эприкашвили,М.А.Дзагания, Н.В.Пирцхалава, М.Г.Зауташвили. Хроматографическое разделение  

     некоторых модельных систем на силикалите­1 модифицированном солями кадмия, таллия и серебра.   

     Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4, с.9-15.

2.       Л.Г.Эприкашвили,Н.В.Пирцхалава,М.А.Дзагания,М.Г.Зауташвили,М.Т.Турманидзе.Оптмизация газо­ адсорбцонной хроматографии с использовнием газов­носителей. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4, с. 82-93.