გურგენიშვილი მარინა

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Коршак В.В., Грыбова И.А., Краснов А.П., Гургенишвили М.Б. Влияние наполнителя на трибохимические процессы в антифрикционных самосмазывающихся пластмассах и их износостойкость. М. Дом научно-технической пропаганды им. Ф.Е. Держинского. 1984г. с. 85-88.

2.  Цванкин Д.Я., Грыбова И.А., Краснов А.П., Гургенишвили М.Б., Студнев Ю.Н., Генин Я.В., Коршак В.В., Фокин А.В. Структура двухкомпонентной системы графит-хлорперфтордодецилфторсульфат. ДАН, 1985г. Т.283, №1, с.176-179.

3.  Коршак В.В., Фокин А.В., Грыбова И.А., Краснов А.П., Студнев Ю.Н., Гургенишвили М.Б., Трохова С.Ш., Некрасов Ю.С., Генин Я.В., Перцин А.И., Туманский Б.Л. О природе взаимодействия смеси графит-хлорперфторсульфат при механовоздействии. ДАН СССР, 1987г. Т.296, №5, с.1157-1159.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2001

1.  G.Papava, Z.Tabukashvili, , N.Dokhturishvili, N.Gelashvili, M.Datuashvili, M.Gurgenishvili, M.Ramishvili. On Some Regularities of Resole Oligomer in Diatomite Containing Phenol-Formaldehyde Polymer Composition. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 309-311.

2.  გ.პაპავა, ზ.თაბუკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, მ.დათუაშვილი, მ.რამიშვილი. რეზოლური ოლიგომერებისა და დიატომიტის შემცველი ფენოლ-ფორმალდეჰიდური პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, ¹ 3-4, გვ. 256-259.

2002

3.  გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, შ.პაპავა, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, ქ.ებრალიძე. პარაფორმისა და კარბამიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 2002, ტ. 166, ¹ 2, გვ. 280-282.

4.  გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.გელაშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, შ.პაპავა. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების სტრუქტურირების ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, ¹ 3-4, გვ. 238-241.

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

1.  Н.С. Гелашвили, З.П. Молодинашвили, Ш.Р. Папава, Г.Ш. Папава, И.А. Читрекашвили, Н.З. Хотенашвили, М.Б. Гургенишвили. О некоторых закономерностях взаимодействия параформа и фенола в расплаве. Химический журнал Грузии. 2004, т. 4, № 2, ст. 120 – 122.