ნიჟარაძე მანანა

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არა აქვს

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

11

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

17

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1998

1.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, D.Chipashvili, M.Nijaradze, N.Khazaradze. Adsorption and Thermal Properties of Zeolitic Rocks from Newly Investigated Deposit Plots in Georgia. Georgian Eng. News, 1998, No 2(6), pp. 61-65.

1999

2.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ნიჟარაძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი. ბუნებრივი ანალციმის მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 1. მჟავური დამუშავების გავლენა ანალციმების ქიმიურ შემადგენლობასა და ადსორბციულ თვისებებზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25,  № 1-2, გვ. 100-106.

3.        G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze. Synthesis and Structure of M41S type Mesoporous Molecular Sieves. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 1-2, pp. 117-120.

4.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze, N.Gigolashvili, N.Mirdzveli. Adsorbents on the Base of Modified Forms of Analcime. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 102-104.

2000

5.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, მ.ნიჟარაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.გვახარია, გ.წინწკალაძე, გ.სტურუა. ბუნებრივი ანალციმების მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 2. ფორიანი სისტემის თავისებურებების გამოკვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 97-99.

2001

6.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ნიჟარაძე, მ.ალელიშვილი. ბუნებრივი ანალციმების მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 3. იონმიმოცვლითი მოდიფიცირების პროცესის კვლევის ზოგიერთი შედეგი. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 1-2, გვ. 87-92.

2002

7.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ammonia-Enriched Form of Natural Analcime and Its Application in Plant Growth. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2002, v. 28, No 3-4, p. 265-269.

2003

8.        V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Surfactant-modified Clinoptilolite and Phillipsite. Bull: Georgian Acad. Sci., 2003, v.167, No 3, p. 457-459.

9.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი, ლ.კვანტალიანი, დ.ჭიპაშვილი, ნ.გოგოძე, მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი. ბუნებრივი ფილიპსიტების, როგორც მიკროელემენტების მატარებლების პოტენციურად სასარგებლო  თვისებების შეფასება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 271-276.

10.     V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Gigolashvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ion Exchange Synthesis and Chemical Composition of Some Microelement-Containing Forms of Natural Phillipsite. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 277-281.

11.     V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ecologically Acceptable Modifications of Natural Zeolites and Their Application in Plant Growth. 1. Ion Exchange Properties. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 348-350.

12.     В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М.Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзевели, М.О.Нижарадзе. Изучение термических свойств поверхностно-модифицированного клиноптилолита. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 104-107.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1.       V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization of Natural Analcimes from Georgia, Their Modification and Agricultural Application. Journal of Material Science Letters, Zeolite’02, 2002, I, p. 23-28. – ნუსხა 1, # 531

2.       G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization and Modification of Natural Phillipsites from Georgia. Journal of Porous Materials – Zeolite’02, 2002, III, p.57-60. – ნუსხა 1, # 585

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1998

"Cинтез, модифицирование и адcорбционные cвойcтва цеолитов и цеолитоподобных модекулярных cит". Cанкт-Петербург: РАН

В.Цицишвили, Н.Долаберидзе, М.Алелишвили, М.Нижарадзе

Модифицированные формы аналmцима меcторождений Грузии

c. 30-31

2.      

 

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе, И.Ци-клаури, Г.Cтуруа, Н.Гиголашвили, М.Нижарадзе, Н.Мир-дзвели, Н.Хазарадзе

Модифицированные формы анальцима и филлипcита

c.  36-37

3.      

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

 

В.Цицишвили, Н.Дола-беридзе, М.Алелишвили, Д.Чипашвили, Г.Цинцка-ладзе,Г.Cтуруа, И.Цик-лаури, Н.Мирдзвели, М.Нижарадзе, Н.Гогодзе, Н.Гиголашвили

Фильтрующие материалы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.

1. Адcорбент-ионообменники

c. 69-74

4.      

 

В.Цицишвили, В.Гва-хария, Н.Cакварелидзе, Н.Долаберидзе, М.Алелишвили, Н.Мирдзвели, М.Нижарадзе

Фильтрующие матери-алы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.  2.

Взаимодейcтвие цеоли-тов c микроорганизмами

c. 75-80

5.      

 

В.Цицишвили, Н.Дола-беридзе, М.Алелишвили, Д.Чипашвили, Г.Цинцка-ладзе,Г.Cтуруа, М.Нижа-радзе, Н.Гиголашвили, Н.Мирдзвели

Адcорбенты на оcнове модифицированных форм анальцима

c. 81-84

6.      

 

V.Tsitsishvili, G.Tsitsi-shvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili

Characterization of Natural Phillipsites From Georgia

PS- II, 3

7.      

2002

Proceedings of 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Zeolite’02.

Thessaloniki, Greece: Aristotle University

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze

Characterization of Natural Analcimes from Georgia

PS-II, 7

8.      

 

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze

Acid Modification of Analcimes

PS-II, 8

9.      

 

V.Tsitsishvili, M.Aleli-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

On Modification of Natural Phillipsite

PS- II, 10

10.   

 

M.Alelishvili, G.Tsitsi-shvili, T.Andronikashvili, N.Skhirtladze, V.Tsitsi-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Agricultural Application of Analcime

PS-III, 3

11.   

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural  Zeolites in Plant Growing". Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(რუსულ და ინგლისურ ენებზე)

М.В.Алелишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.А.Кардава, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели

К выявлению возможности использования анальцимсодержащих пород для выращивания огурцов в открытом грунте

с. 51-54

12.   

 

Г.В.Цицишвили, Н.И.Схиртладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.До-лаберидзе, М.В.Алели-швили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Удобрение на основе анальцимсодержащей породы, используемое для выращивания патиссонов

с. 55-59

13.   

 

Т.Г.Андроникашвили, М.В.Алелишвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

К некоторым фенологическим наблюдениям при выращивании огурцов и патиссонов на почве, содержащей цеолитнесущие породы

с. 60-64

14.   

 

Н.М.Долаберидзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Влияние внесенной в почву аммонизированной формы анальцимсодержащей породы на продуктивность огурцов

с. 65-68

15.   

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, D.Chipa-shvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, N.Gigolashvili

Modification and Adsorption Properties of Natural Phillipsite From Georgia

p. 36-39

16.   

 

V.Tsitsishvili, M.Aleli-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Adsorption Properties of Surfactant-Modified Clino-ptilolite and Phillipsite

p. 39-42

17.   

 

V.Tsitsishvili, M.Aleli-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Adsorption Properties of Surfactant-Modified Clinoptilolite and Phillipsite

p. 39-42

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзвели, М.О.Нижарадзе. Термические свойства поверхностно-модифицированных природных клиноптилолита и филлипсита. Азербайджанский хим. журнал, 2004, № 1, с. 48-51.