ქარდავა მერაბი

 

წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი

  

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Т.Г.Андроникашвили, М.А.Кардава, Н.Г.Аладашвили, Г.В.Цицишвили, Г.В.Майсурадзе, М.И.Гачечиладзе. Влияние смеси клиноптиолитсодержащего туфа и свежего птичьего помета на урожайность белокачанной капусты. Известия АН ГССР, сер.хим., 1983,т.9, №2,с.147-152.

2.       М.А.Кардава, Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили. Применение природных цеолитов для выращивания овощных культур в открытом грунте. В сб. Применение клиноптилолитсодержащих туфов в растениеводстве. Тб. Мецниереба, 1988, с.34-61.

3.       Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, М.А.Кардава. Использование природных цеолитов в тепличном  хозяйстве/ Акад. Наук ГССР. Институт физической и органической химии им. П.Г.Меликишвили, Препринт, Тб., 1990, 14с.

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

10

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

3

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1994

1.        Т.Г.Андроникашвили, М.А.Кардава, Н.А.Ковальчук. Роль органоцеолитовых удобрений в процессе изменения микробного пейзажа почв Гардабанского района Восточной Грузии. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 149, № 2, с. 300-305.

 

1995

2.        .ქარდავა, .კოვალჩუკი, .ანდრონიკაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს რუხ-ყავისფერ ნიადაგებში ორგანულ-ცეოლითური სასუქების შეტანის ეფექტურობა თავისუფალი აზოტფიქსატორი ბაქტერიების ცხოველმყოფელობაზე. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1995, . 151, # 1, გვ. 104-109.

 

1999

3.        T.Andronikashvili, G.Tsitsishvili, M.Kardava, M.Gamisonia. The Effect of Organic-Zeolite Fertilizers on Microbial Landscape of Soil. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 3-4, p. 243-252.

4.        М.А.Кардава, А.М.Кардава, М.К.Гамисония, Т.Г.Андроникашвили. Разработка нового пролонгирующего удобрения для мелкокрестьянских и фермерских хозяйств. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 335-339.

 

2002

5.        B.Cujejiani, T.Andronikashvili, M.Kardava, G.Tsintsadze. On Possibility of Increasing Maize Yield Without Application of Mineral Fertilizers. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2002, v. 28, No 3-4, p. 350-358.

2003

6.        Н.А.Джанджгава, Г.П.Цинцкаладзе, Т.Г.Андроникашвили, М.А.Кардава. Азот-фосфорсодержащий клиноптилолит – новое удобрение пролонгирующего действия. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4, с. 351-357.

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

Т.Г.Андроникашвили, М.А.Кардава, А.М.Кардава, М.К.Гамисония

Применение нового обогащенного (пролонгирующего) органоцеолитового удобрения в овцеводстве

c. 120-125

2.      

2000

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

T.G.Andronikashvili, M.A.Batiashvili, A.M.Kardava, M.A.Kardava, M.K.Gamisonia

Organic Mineral Substrate Produced on the Basis of Natural Zeolites for Utilization in Small Nothouses

p. 298-302

3.      

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(რუსულ და ინგლისურ ენებზე)

Б.А.Гуджеджиани, М.А.Кардава, Т.Г.Андроникашвили

Перспективы применения некоторых горных пород месторождений Грузии с птичьим пометом при выращивании кукурузы

с. 23-28

4.      

 

С.Л.Уротадзе, Т.Г.Андроникашвили, Г.В.Цицишвили, М.А.Кардава

Оценка потенциаль-но­полезных свойств ломонтитсодержащей горной породы при выращивании озимой пiеницы

с. 29-32

5.      

 

Н.А.Джанджгава, М.А.Кардава, Т.Г.Андроникашвили

К повышению урожайности чеснока без использования традиционных удобрений

с. 42-46

6.      

 

Н.А.Джанджгава, Г.П.Цинцкаладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.А.Кардава

К воздействию фосфорсодержащего клиноптилолита на урожайность чеснока

с. 47-50

7.      

 

М.В.Алелишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.А.Кардава, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели

К выявлению возможности использования анальцимсодержащих пород для выращивания огурцов в открытом грунте

с. 51-54

8.      

 

Г.В.Цицишвили, Н.И.Схиртладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Удобрение на основе анальцимсодержащей породы, используемое для выращивания патиссонов

с. 55-59

9.      

 

Т.Г.Андроникашвили, М.В.Алелишвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

К некоторым фенологическим наблюдениям при выращивании огурцов и патиссонов на почве, содержащей цеолитнесущие породы

с. 60-64

10.   

 

Н.М.Долаберидзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Влияние внесенной в почву аммонизированной формы анальцимсодержащей породы на продуктивность огурцов

с. 65-68

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       Н.А.Джанджгава, М.А.Кардава, Т.Г.Андроникашвили. Двухлетний полевой опыт выращивания репчатого лука на малоплодородных почвах Западной Грузии, с использованием органо-цеолитовых удобрений. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 1-2, с. 150-158.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.       Б.Л.Гуджеджиани, М.А. Кардава, Т.Г.Андроникашвили, М.К.Гамисония, Н.Т.Хазарадзе. К эффекту действия и последствия цеолитсодержащих горных пород, мергеля и их смесей с птичьим пометом на процесс выращивания раннего картофеля. Известия АН Грузии, сер.хим.,2004,т.30,№3-4,с.131-138.

2.       Б.Л.Гуджеджиани, М.А.Кардава,Т.Г.Андроникашвили, М.К.Гамисония. Эффект последствия некоторых горных пород и их смесей с птичьим пометом на урожайность кукурузы. Известия АН Грузии, сер.хим.,2004,т.30,№3-4, с.139-146.

 

3.       Л.Дж.Гвасалия, М.А.Кардава, М.К.Гамисония, Н.Т.Хазарадзе. Физико-технические показатели початка и

 зерна кукурузы, выращенной под воздействием некоторых горных пород на фоне удобрений. Известия АН

 Грузии, сер.хим.,2004,т.30,№3-4,с.150-156.

 

 

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1998

გ.პაპავა, ა.დოლიძე, ქ.ებრალიძე, მ.ქარდავა

მარცვლეული კულ-ტურების სათესლე მასალის დრაჟირების და კაფსულირების ხერხი

საქართველოს პატენტი

522