სტეფანიშვილი მაია

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):1.  ლ.ტატიაშვილი, კ.გიტისი, მ.სტეფანიშვილი, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტადიენების კატალიზური სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, ¹ 3-4, გვ. 230-232.

2.  ლ.ტატიაშვილი, მ.სტეფანიშვილი, ა.დოლიძე. ბუნებრივი ცეოლითების რკინის იონებით მოდიფიცირების გავლენა ციკლოჰექსანოლის გარდაქმნაზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 39-41.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

  1. М.А.Степанишвили, Г.Ш.Татурашвили, М.С.Жгенти, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Превращение военного остатка – некондиционного напалма в полезные продукты. Инжинерные Новости Грузии. 2004, № 3.