სულაძე მარინა

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2001
1.  რ.ცისკარიშვილი, მ.სულაძე, თ.ანდრონიკაშვილი. ზოგი რამ საქართველოში ცეოლითების შესწავლის ისტორიიდან. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 181-187.

2002
2.  M.Suladze, N.Skhirtladze, R.Tsiskarishvili, T.Andronikashvili. On the Hystory of Researches on Discovering Natural Zeolites in Georgia. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2002, v. 28, No 3-4, p. 367-369.

3.  მ.სულაძე, რ.ცისკარიშვილი, თ.ანდრონიკაშვილი. საქართველოში ცეოლითების შესწავლის სფეროში სამუშაოთა განვითარების სტატისტიკა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, ¹ 3-4, გვ. 359-366.