თევდორაშვილი მერი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Меликадзе Л.Д., Леквейшвили Э.Г. Фотохимическая конденсация малеинового ангидрида с углеводородами фенантренового ряда..Тбилиси.изд."Мецниереба", 1977, 104с.

2.  Тевдорашвили М.Н., Леквейшвили Э.Г. Фенантреновые углеводороды и их бензологи в нефтях Грузии. В сб."Проблемы химии нефти". Под ред.Г.Ф.Большакова. Новосибирск Наука, 1992, с.230-234.

3.  Леквейшвили Э.Г., Тевдорашвили М.Н. Исследование ароматических углеводородов высококипящих фракций норийской, мирзаанской и самгорской нефтей методом спектроскопии. Сообщ.АН ГССР, 1988, т.130, № 2, с.329-332.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1998
1.  E.G.Lekveishvili, L.P.Asatiani, I.L.Edilashvili, M.N.Tevdorashvili, E.V.Kartvelishvili, T.E.Balavadze. Synthesis of Thermostable Poly¬imides Based on Adducts of Highly Boiling Aromatic Hydrocarbons from Petroleum With Maleic Anhydride. Russian Рolymer News, 1998, v. 3, No 4, p. 18-21.

2003
2.  Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, И.Л.Эдилашвили, Л.П.Асатиани, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом ультрафиолетовой спектроскопии. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 171-173.

3.  Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, Л.П.Асатиани, И.Л.Эдилашвили, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, А.А.Полякова. Исследование ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом масс-спектрометрии. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 128-131.