ცქიტიშვილი მადონა

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

არა აქვს

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

16

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

მონოგრაფიები

_

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

_

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

3

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.        .შველაშვილი, .კოზმანიშვილი, .ცქიტიშვილი, .კვიციანი, .ჟორჟოლიანი, .ბეშკენაძე, .ოჩიგავა. გარდამავალ ლითონთა სხვადასხვალიგანდიანი კომპლექსნაერთები ამინომჟავებთან და სულფანილ-მიდებთან. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 1994-1995, . 20-21, #1_4, გვ. 9-15.

2.        .შველაშვილი, .კოზმანიშვილი, .ჟორჟოლიანი, .ცქიტიშვილი, .ბეშკენაძე, .ოჩიგავა, .კვიციანი. Mg (II), Mn (II), Co (II) და Zn (II)-ის ზოგიერთი კოორდინაციული ნაერთი. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1994/1995, . 20/21, #1_4, გვ. 16-20.

 

2000

3.        A.Shvelashvili, A.Kozmanihsvili, M.Tskitishvili, N.Zhorzholiani, M.Kvitsiani, I.Beshkenadze, N.Ochigava, K.D.Amirkhanashvili. Some Coordination Compounds of Mg (II), Mn (II), Fe (II) and Fe (II) with the Bioligands. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 162, No 1, p. 80-82.

4.        M.Tskitishvili, A.Shvelashvili, M.Kvitsiani, N.Zhorzholiani, I.Beshkenadze. Complex Compounds of the transitional metals with sulfanilamides and monoethanolamine. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 2, p. 262-265.

5.        მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ე.ზედელაშვილი, ი.ბეშკენაძე. გარდამავალ ლითონთა სხვადასხვა-ლიგანდიანი კომპლექსნაერთები სულფანილამიდებთან და ამინომჟავებთან სუსტ მჟავა არეში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 3-4, გვ. 18-23.

6.        ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, მ.ცქიტიშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ლ.გოგუა, თ.საყვარელიძე, რ.ცისკარიშვილი. ამინომჟავების შემცველი ბიოკოორდინაციული ნაერთები და მათი ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 3-4, გვ. 24-30.

 

2001

7.        A.Shvelashvili, M.Kvitsiani, N.Zhorzholiani, M.Tskitishvili, I.Beshkenadze, E.Miminoshvili, K. Amirkhanashvili. Synthesis and Crystal Structure of MgF2.11H2O. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 1, p. 81-84.

8.        G.Tsintsadze, N.Zhorzholiani, M.Tskitishvili, E.Zedelashvili, I.Beshkenadze, L.Metreveli.  Divers-ligand Complex Compounds of Biometals with Citric Acid and Sulfanilamides in Weak Acid Medium. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 294-296.

9.        ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ო.სვანიძე, მ.თავბერიძე, რ.ცისკარიშვილი, თ.საყვარელიძე. Zn(II), Co(II), Cu(II) და Cd(II)-ის ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 19-24.

10.     G.Tsintsadze, M.Tskitishvili, N.Zhorzholiani, E.Zedelashvili, I.Beshkenadze, L.Metreveli.  Interaction of Sulfanilamides with Citric Acid. Proc. Georgian Acad. Sci., Chem. Ser., 2001, v. 27, №1-2, p. 28-31.

2002

11.     G.Tsintsadze, I.Beshkenadze, N.Jorjoliani, N.Mestiashvili, M.Tskitishvili. Synthesis and Study of Heteronuclear Citrates of type M2'MeL2·nH2O. Bull. Georgian Acad. Sci., 2002, v. 165, No 1, p. 59-62.

12.     გ.ცინცაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ლ.მეტრეველი, ი.ბეშკენაძე, ო.სვანიძე. ბიოლითონთა სხვადასხვალიგანდიანი კომპლექსნაერთების წარმოქმნა სულფანილამიდებთან და ლიმონის მჟავასთან ხსნარებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 205-209.

2003

13.     .ცქიტიშვილი, .ჟორჟოლიანი, .ბეშკენაძე, .მესტიაშვილი, .ჭურაძე.  MIMIICit.nH2O  ტიპის ჰეტერობირთვული ციტრატების კომპლექსწარმოქმნა წყალხსნარში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 1-2, გვ. 15-17.

14.     .შველაშვილი, .კოზმანიშვილი, .კვიციანი, .ჟორჟოლიანი, .ბეშკენაძე, .ამირხანაშვილი, .ცქიტიშვილი. ბიოლიგანდებთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 3-4, გვ. 24-27.

15.     Г.В.Цинцадзе, И.А.Бешкенадзе, И.Б.Жоржолиани, М.Г.Цкитишвили, Л.Г.Гогуа, М.Г.Тавберидзе, Н.Д.Местиашвили. Синтeз и иccлeдoвaниe рaзнoлигандныx  кoopдинaциoнныx coeдинeний  металов  с лимонной  кислотой  и метаоксибензоилгидразином. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4, с. 179-184.

16.     G. Tsintsadze, M. Tskitishvili, N. Zhorzholiani,  I. Beshkenadze. Complex Compounds  of Transitive Metals with Nialamid. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 185-189.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

არა აქვს

 

მონოგრაფიები (1994-2003):

არა აქვს

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1998

"XVI Менделеевcкий cъезд по общей и прикладной химии". Рефераты докладов и cообщений. Моcква: РАН

А.Е.Швелашвили, А.Г.Козманишвили, И.А.Бешкенадзе, Н.В.Жоржолиани, М.Г.Цкитишвили, Н.В.Очигава

Достижения в области кормовых добавок на базе биокоординационных соединений

т. 1,

c. 165-166

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       Г.В.Цинцадзе, М.Г.Цкитишвили, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе. Комплексные соединения металлов II группы с ниаламидом. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 1-2, с. 18-21.

2.       ა.შველაშვილი, ა.კოზმანიშვილი, მ.კვიციანი, ნ.ჟორჟოლიანი, ი.ბეშკენაძე, კ.ამირხანაშვილი, მ.ცქიტიშვილი. ბიოლიგანდებთან ლითონთა ბიოკოორდინაციული ნაერთების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 22-25.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

არა აქვს

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1995

.შველაშვილი, .კოზმანიშვილი, .ბეშკენაძე, .ცქიტიშვილი, .ჟორჟოლიანი, .ოჩიგავა

ქიმიური დანამატი ფრინველთა კვებაში

საქართველოს პატენტი

541

2.      

1995

.შველაშვილი, .კოზმანიშვილი, .ბეშკენაძე, .ცქიტიშვილი, .ჟორჟოლიანი, .ოჩიგავა

ქიმიური დანამატი ფრინველთა კვებაში

საქართველოს პატენტი

843

3.      

2000

ი. ბეშკენაძე, ნ.მესტიაშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ნ.ცქიტიშვილი, თ.წუწუნავა

ქიმიური დანამატი ფრინველთა კვებაში

საქართველოს პატენტი

2596ბ