ხაჩიძე მირანდა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Ахвледиани Р.Н., Михеева С.В., Хачиидзе М.М., Сазонов С.К., Суворов Н.Н. – Синтез 5,7-диметил-1Н-пирроло[3,2-g]- и 6,8-диметил –1Н-пирроло [2,3-g] хинолинов.- Журнал органической химии, 1980, вып. 6. т.16 с. 1338-1339.

2.  Ахвледиани Р.Н., Ераксина В.Н. Хачидзе М.М., Суворов Н.Н.-Реакция Фриделя – Крафтса в ряду пиррола. – Извеестия АН ГСССР, Серия Химическая. 1984, №3 с. 175-177.

3.  Ахвледиани Р.Н.,Хачидзе М.М., Ераксина В.Н., Суворов Н.Н.-Синтез 5(2-пиридил)индола. – Химия гетероциклических соединений. 1988 №11 с. 1476-1480.

4.  Ахвледиани Р.Н., Костицин А.Б., Степанова Г.П., Хачидзе М.М., Зайцев Б.Е., Суворов Н.Н. – Электронное строение, электронные спектры поглощения и реакционная способность трициклических пирролосодержащих кондненсированных соединений. – Известия ВУЗ СССР отд. Химия и Химическая технология. 1989 т. 32, вып.5, с.24-31.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1.  Р.Н. Ахвледиани, М.З. Нацвлишвили, Р.М. Баберкина, И.Г. Абесадзе, М.М. Хачидзе, Н.Н. Суворов. Синтез IH-пирроло /2,3-g/, и IH-пирроло /3,2-g/ хинолинов, Известия Академии наук Грузии, серия химическая, 1996, т.22, №1-4, с.43-47.

2.  ა.კირიაკოვა, ლ.ჩაგელიშვილი, რ.დევდარიანი, მ.ხაჩიძე, ი.აბესაძე, რ.ახვლედიანი. IH-პიროლო /2,3-გ/ ქინაზოლონ 8-ის სინთეზი. საქართვე-ლოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1997, ტ.23, ¹1-4, გვ. 159-160.

3.  Р.Н. Ахвледиани, А.П. Грязнов, И.Б. Абесадзе, М.М. Хачидзе, Н.Н. Суворов. Синтез аналогов триптамина и индолилуксусной кислоты в ряду пирролохинолинов. Известия Академии наук Грузии, серия химическая, 1997, т.23, №1-4, с.85-89.

4.  რ.ახვლედიანი, რ.ფროლოვა, ი.აბესაძე, მ.ხაჩიძე, ა.კირიაკიდი, ი.ჯინიყაშვილი, დ.ფარცვანია. იზომერული ინდენოინდოლების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, 2003, ტ.29, ¹3-4, გვ.234-241.

თეზისები:
  R.M. Lagidze, Sh.D. Kuprava, T.D. Kovziridze, M.M. Khachidze, I.G. Abesadze, R.N. Akhvlediani. New elementorganic biostmulating preparation “UEC”. The Abstracts of the Scientific practical Conference. Chemistry and the Agricultural Problems. Gurjaani, 1996, 29 may, p.18-19.