ზაუტაშვილი მარინე

 

მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1. М.Г.Зауташвили, К.В.Абашидзе, Л.Г.Эприкашвили. Хроматографическое  разделение углеводородных газов на кокосовом угле. Известия АН Грузии, сер. хим., 1993, т. 19, № 3-4, с. 273-276

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

11

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1998

1.        T.Andronikashvili, M.Dzagania, L.Eprikashvili, M.Zautashvili. Chromatographic Separation of Some Isomers Over Liquid Crystal by the Use of Silver and Cadmium Ions as Complex Forming Agents. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 2, p. 244-247.

1999

2.        Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.М.Долаберидзе, М.Г.Зауташвили. Возможноcть иcпользования мезопориcтого адcорбента cемейcтва M41S в газовой хроматографии. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, №1-2, c. 71-75.

3.        T.Andronikashvili, L.Eprikashvili, M.Dzagania, M.Zautashvili, N.Pirtskhalava. Separation of Closely Related Systems by Gas-Chromatography. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, № 1-2, p. 76-83.

4.        Л.Г.Эприкашвили, М.А.Дзагания, М.Г.Зауташвили, Н.В.Пирцхалава, К.Г.Тавамаишвили. Исследование влияния природы твердого носителя на хроматографические свойства неподвижной жидкости. Georgian Eng. News, 1999, No 2, p. 61-63.

2000

5.        K.Amirkhanashvili, M.Dzagania, N.Nadiradze, N.Burkiashvili, M.Zautashvili. Comparison of Chromatographic Properties of the Standard OV-1 and Liquid Crystal Stationary Phases. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 162, No 1, p. 83-86.

6.        Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, М.Г.Зауташвили, Д.Г.Чавчанидзе. Хроматографичеcкое разделение cмеcи полицикличеcких углеводородов на мезопориcтом адcорбенте cемейcтва M41S. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 2000, т. 26, № 1-2, c. 88-93.

7.        М.Г.Зауташвили, Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили. О возможности использования мезопористых адсорбентов для хроматографического разделения изомеров пиколина. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 128-130.

 

2001

8.        Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, М.Г.Зауташвили, М.А.Дзагания. Хроматографическое разделение некоторых ароматических углеводородов на модифицированных мезопористых адсорбентах семейства М41S. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 97-103.

9.        Л.Г.Эприкашвили, Н.В.Пирцхалава, Т.Г.Андроникашвили, М.Г.Зауташвили. Возможность повышения разрешающей способности газо­хроматографических колонок. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 104-107.

2002

10.     М.Г.Зауташвили, Л.Г.Эприкашвили, Г.В.Цинцадзе, Н.А.Куциава. К повышению разрешающей способности мезопористых адсорбентов семейства М41S путем их катионной модификации. Журнал хроматографичного товариства (Украина), 2002, т. II, № 4, с. 15­21.

11.     Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, М.Г.Зауташвили, М.А.Дзагания. К оценке пригодности применения мезопористых адсорбентов семейства М41S для разделения изомеров некоторых органических соединений. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 101-108.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1999

1.       T.Andronikashvili, L.Eprikashvili, M.Dzagania, M.Zautashvili. Effect of the Nature of the Carrier-Gas on the Character of the Gas-Chromatographic Separation of Isomeric Mixture of Benzene Derivatives. Chromatographia, 1999, v. 50, No 1 / 2, p. 57-60. ნუსხა 1, # 200

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2000

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.М.Долаберидзе, М.Г.Зауташвили

Модификация мезопо-риcтых молекулярных сит c целью повышения их разделительной cпоcобноcти

c. 18-20.

2.      

2000

ქსტუ III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები

ლ.ეპრიკაშვილი, მ.ზაუტაშვილი, ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე

მეზოფორული ადსორ-ბენტის გამოყენების შესაძლებლობა აირად ქრომატოგრაფიაში

გვ. 237-239

 

3.

 

2002

 

სტუ-ს შრომები

 

ლ. ეპრიკაშვილი,

მ. ზაუტაშვილი,

თ.ანდრონიკაშვილი

 

 

მეზოფორული მასალების გამოყენება

აირად ქრომატოგრაფიაში

გვ. 32-37

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

1.       Л.Г.Эприкашвили,М.А.Дзагания, Н.В.Пирцхалава, М.Г.Зауташвили. Хроматографическое разделение 

     некоторых модельных систем на силикалите­1 модифицированном солями кадмия, таллия и серебра.  

     Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4, с.9-15.

2.       Л.Г.Эприкашвили,Н.В.Пирцхалава,М.А.Дзагания,М.Г.Зауташвили,М.Т.Турманидзе.Оптмизация газо­ адсорбцонной хроматографии с использовнием газов­носителей. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4, с. 82-93.