ბაღათურია ნელი

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

 

1.       Т.Г.Алавидзе, Р.Ш.Багатурия, А.В.Долидзе, М.Б.Суладзе. Синтез кислорододержащих соединений циклопенанового и циклогексанового рядов из соответствующих циклоолефинов путем карбонилирования. Академия Наук СССР, Научный совет нефтехимии, тезисы докладов, Москва, изд. Наука, 1987, с. 77-78.

2.       А.В.Долидзе, Л.Д.Кварацхелия, Н.Ш.Багатурия,, М.В.Датуашвили. Некоторые вопросы развитии химии пестицидов в Грузии. Комиссия по изучению производительных сил и природных ресурсов при президиуме АН ГССР. Тбилиси, Мецниереба, 1988, с. 170-174.

3.       А.В.Долидзе, Т.Г.Алавидзе, М.Б.Суладзе, Н.Ш.Багатурия, И.Э.Вардосанидзе. Карбонилирование циклоолефинов муравьиной кослотой в присутствии кислотных катализаторов.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

8

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

11

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.        ნ.ბაღათურია, რ.ბზიავა, ე.ლეკვეიშვილი. ეთეროვანი ზეთების ფოტოქიმიური დეტერპენიზაცია. საქართველოს რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 1995, # 2, გვ. 122-125.

2.        N.Bagaturia, A.Dolidze, R.Chaganava. The Distillation Equipment in the Laboratory of King Vakhtang VI. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 3, p. 537-539.

3.        ა.დოლიძე, ნ.ბაღათურია. საქართველოში მცენარეთა დაცვის თანამედროვე საშუალებების გამოყენების პერსპექტივის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 16-18.

4.        ნ.ბაღათურია, ა.დოლიძე, რ.ჩაგანავა. მომწამვლელი და წებოვანი საშუალებების გამოყენების ისტორიისათვის ვახტანგ VI-ის “ქიმიის” მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 19-21.

5.        ნ.ბაღათურია, ა.დოლიძე, რ.ცისკარიშვილი, ქ.ქოჩიაშვილი. ცნობები ნიადაგის განაყოფიერების შესახებ ძველ საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, 3-4, გვ. 352-357.

6.        N.Bagaturia, R.Chaganava, A.Dolidze. The Methods of Organoleptic Analysis in the “Chemistry” of King Vakhtang VI. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 161, No 2, p. 365-367.

7.        N.Bagaturia, A.Dolidze, R.Chagunava. For the History of plant Resourse chemical process in Georgia. Annals of Chemical Society of Georgia, 2001, N 1, p. 54-55.

8.        ნ.ბაღათურია, ა.დოლიძე, რ.ჩაგუნავა. მომწამვლელი საშუალებების გამოყენების ისტორიის შესწავლისათვის. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 148-150.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება.