ბურკიაშვილი ნინო

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1. Сакодынский К.И., Андроникашвили Т.Г., Буркиашвили Н.О.  Pазделение фенолкарбоновых кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.  Сooбщения АН ГССР, 1989, т.133,  №3, ст. 305-308,

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

8

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.        Т.Г.Андроникашвили, Н.О.Буркиашвили, Н.А.Осипова. Связь хрматографических характеристик некоторых низкокарбоновых кислот с природной подвижной фазы в жидкостной хроматографии. Сообщения АН Грузии, 1995, т. 152, № 1, с. 104-108.

2.        Т.Г.Андроникашвили, Н.А.осипова, Н.О.Буркиашвили. Влияние состава подвижной фазы на закономерности удерживания карбоновых кислот в жидкостной хроматографии. Известия АН Грузии, сер. хим., 1994/1995,  т.  20/21,  № 1­4, с.  84­87.

 

1998

3.        ს.უროტაძე, ნ.ოსიპოვა, ნ.ბურკიაშვილი, რ.დევდარიანი. ფენოლკარბონმჟავების ნარევის დაყოფის პროცესის შესწავლა თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 81-85.

 

1999

4.        T.Andronikashvili, K.Amirkhanashvili, S.Urotadze, N.Burkiashvili, N.Osipova. Influence of the Mobile Phase on the Physico-Chemical Characteristics of the Phenolcarboxylic Acides. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 3-4, pp. 253-256.

 

2000

5.        K.Amirkhanashvili, M.Dzagania, N.Nadiradze, N.Burkiashvili, M.Zautashvili. Comparison of Chromatographic Properties of the Standard OV-1 and Liquid Crystal Stationary Phases. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 162, No 1, p. 83-86.

6.        К.Д.Амирханашвили, Н.А.Надирадзе, Н.И.Далбашвили, Н.О.Буркиашвили. Изучение разделения смеси некоторых веществ на разных капиллярных колонках, покрытых метилсиликоновым эластомером. Georgian Eng. News, 2000, No 3, p. 119-121.

 

2002

7.        К.Д.Амирханашвили, Н.А.Надирадзе, Н.Буркиашвили, Н.И.Далбашвили. Изучение адсорбционных свойств короткой капиллярной колонки с неподвижной фазой SE-30 при использовании разных газ-носителей. Georgian Eng. News, 2002, No 1, p. 102-106.

 

2003

8.        К.Д.Амирханашвили, Т.Г.Андроникашвили, Н.А.Надирадзе, Н.И.Далбашвили, Н.О.Буркиашвили. Изучение хроматографических свойств жидкого кристалла гидрохинон-бис-(п-гептилоксибанзоата) методом капиллярной хроматографии. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 113-115.

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები # 6 (445), 2002.

 

 

 

 

 

 

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

 

კ. ამირხანაშვილი., ნ.ნადირაძე., ნ.დალბაშვილი., ნ.ბურკიაშვილი

 

 

 

 

 

K.D.Amirkhanashvili, T.G.Andronikashvili, N.A.Nadiradze, N.O.Burkiashvilii, N.I.Dalbashvili

 

ნაჯერი და რომატული ნახშირწყალბადების დაყოფაზე პილარული სვეტების მახასიათებ-ლების და აირმატარებ-ლის ბუნების gავლენის კვლევა.

 

 

Effects of Carrier Gas Nature on the Adsorbtion Properties of the Capillary Column With OV-1 Stationary Phase

 

 

გვ. 47-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 101-107