ბუზარიაშვილი მანანა

 

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.        მ.ბუზარიაშვილი, ლ.ტატიაშვილი, თ.ალავიძე, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტენების იზომერებისა და ციკლოჰექსენის ნარევის ქრომატოგრაფიული ანალიზი. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 51-54.

2.        М.С.Бузариашвили, Р.В.Чедия, М.В.Цицаги, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе, Получение исходных продуктов для синтеза 4-гидроксикумарина. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 207-208.

3.        მ. ბუზარიაშვილი, მ. ციცაგი, ი. მიქაძე, მ. ჯაფარიძე, ა. დოლიძე. 4-ჰიდროქსიკუმარინის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 242-244.

 

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება.