დოხტურიშვილი ნორა

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Коршак В.В., Дохтуришвили Н.С., Папава Г.Ш., Соловьева Л.К., Макина Л.Б. Полимери на основе глицидного эфира 4,41-/2-норборнилиден/дифенола. Пласти-ческие массы, 1974, №2, с.

2.       Папава Г.Ш., Коршак В.В., Винаградова С.В., Соловьева Л.К., Дохтуришвили Н.С., Цискаришвили П.Д., Макина Л.Б. Стеклопластики и клей на основе эпоксидных полимеров и полициклических бисфенолов. Пластические массы, 1975, №3, с. 74-75.

3.       Папава Г.Ш., Майсурадзе Н.А., Дохтуришвили Н.С., Заркуа Л.З., Саришвили З.М., Размадзе Г.Б., Виноградова С.В., Коршак В.В. Синтез и исследование диолов с бисфенольными фрагментами и полимеров на их основе. Acta Polymerika 1988, т.39, №8, с. 445-448.

4.       Папава Г.Ш., Майсурадзе Н.А., Дохтуришвили Н.С., Мгеладзе Б.М., Табукашвили З.Ш. Ситнтез бисфенолов-формальдегидных олигомеров новолачного типа из кубового остатка производства капролактама и получение полимерных композиций на их основе. Сообщения АН ГССР, 1993, с. 246-249.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

12

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.        .პაპავა, .გავაშელიძე, .აფხაზავა, .მაისურაძე, .დოხტურიშვილი, .პაპავა. ნორბორნანის ტიპის კარდული ჯგუფის შემცველი მეორეული დიოლების და მათ ბაზაზე პოლიურეთანების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1994/1995, . 20/21, #1_4, გვ. 54-60.

1999

2.        Sh.Papava, N.Dokhturishvili, N.Maisuradze, G.Papava, N.Tsomaia, N.Andronikashvili. The Study of Some Kinetic Regularities of Hardening Process of Aminoplast Polymer Composition in Isothermal Conditions Under Vacuum. Bull. Georgian Acad. Sci., 1999, v. 160, No 3, p. 481-482.

3.        Ш.Р.Папава, Н.С.Дохтуришвили, Н.А.Майсурадзе, Г.Ш.Папава, З.Ш.Табукашвили, Н.И.Цомая. Изучение процесса отверждения полимерных композиций аминопласта. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 210-213.

4.        შ.პაპავა, ნ.მაისურაძე, ნ.დოხტურიშვილი, გ.პაპავა. მელამინო-ფორმალდეჰიდური ოლიგომერის შემცველი პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 214-219.

 

2000

5.        G.Papava, Z.Tabukashvili, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, N.Maisuradze. Investigation of the Hardening Process of the Compositions Obtained on the Basis of the Novolaques Type Oligomers and Diatomites. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 161, No 3, p. 455-458.

6.        N.Maisuradze, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, G.Papava. Investigation of Kinetic Regularity in Interaction Between the Bisphenol Fragment – Containing Dioles With Diisocyanites. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 3, p. 485-487.

7.        ნ.მაისურაძე, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, გ.პაპავა. ოქსიპროპილიმერული კარდული ბისფენოლების და დიიზოციანატების საფუძველზე პოლიურეთანების წარმოქმნის კინეტიკური კანონზომიერების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 138-141.

2001

8.        G.Papava, Z.Tabukashvili, , N.Dokhturishvili, N.Gelashvili, M.Datuashvili, M.Gurgenishvili, M.Ramishvili. On Some  Regularities of Resole Oligomer in Diatomite Containing Phenol-Formaldehyde Polymer Composition. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 309-311.

9.        გ.პაპავა, ზ.თაბუკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, მ.დათუაშვილი, მ.რამიშვილი. რეზოლური ოლიგომერებისა და დიატომიტის შემცველი ფენოლ-ფორმალდეჰიდური  პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 256-259.

2002

10.     გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, შ.პაპავა, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, ქ.ებრალიძე. პარაფორმისა და კარბამიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 2002, ტ. 166, # 2, გვ. 280-282.

11.     გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.გელაშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, შ.პაპავა. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების სტრუქტურირების ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 238-241.

12.     ნ.მაისურაძე, გ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, ქ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ზ.სარიშვილი.  ადამანტანის კარდული ტიპის ჯგუფის შემ-ცველი დიოლების და მათ საფუძველზე პოლიურეთანების სინთეზი. საქარ-თველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე., ქიმიის სერია. 2002, ტ.28, N3-4,  გვ. 242-245.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       Г.Ш.Папава, Н.А.Майсурадзе, Н.С.Дохтуришвили, В.А.Шерозия, Г.С.Абашидзе, К.Р.Папава. Основные технологические параметры синтеза 4,4'-(2-норборнилиден)дифенола и его фенилзамещенных производных. Georgian Eng. News, 2004, No 1, p. 83-84.

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1999

.პაპავა, .პაპავა, .ხოტენაშვილი, .დოხტურიშვილი, .ჩიტრეკაშვილი

"ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციის მიღების ხერხი"

საქართველოს პატენტი

2299