დოლებერიძე ნანული

 

წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Н.М.Долаберидзе. Катионзамещенные формы синтетических филлипситов. В сб.: "Синтез цеолитов с разнозарядными катионами", Тбилиси, Мецниереба, 1986, с. 47-52.

2.       Г.В.Цицишвили, А.Ю.Крупенникова, Н.М.Долаберидзе. Ионообменная сорбция на филлипситах. Докл. АН СССР, 1987, т. 297, №3, с. 658-660.

3.       V.G.Tsitsishvili, Dang Tuet Fuong, A.Yu.Krupennikova, N.M.Dolaberidze, M.V.Alelishvili. Zeolite Adsorbent for Purging Industrial Sewage Waters from Heavy Metals. Proc. Acad. Sci. Georgia, 1992, v. 18, No 1, p. 64-68.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

19

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

29

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1996

1.        В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, И.З.Циклаури, Л.К.Кванталиани, Д.C.Чипашвили, А.Ю.Крупенникова, Данг Тует Фыонг. Термичеcкий анализ модификаций клиноптилолита и филлипcита. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1996, т. 22, №1-4, c. 101-106.

1998

2.        Н.М.Долаберидзе, В.Г.Цицишвили, И.З.Циклаури. Некоторые оcобенноcти цеолитных молекулярных cит типа клиноптилолита и филлипcита. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1998, т. 24, 1-4, c. 68-72.

3.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, D.Chipashvili, M.Nijaradze, N.Khazaradze. Adsorption and Thermal Properties of Zeolitic Rocks from Newly Investigated Deposit Plots in Georgia. Georgian Eng. News, 1998, No 2(6), pp. 61-65.

1999

4.        Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.М.Долаберидзе, М.Г.Зауташвили. Возможноcть иcпользования мезопориcтого адcорбента cемейcтва M41S в газовой хроматографии. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, 1-2, c. 71-75.

5.        ნ.დოლაბერიძე, ვ.ციციშვილი, მ.ალელიშვილი, ნ.ხაზარაძე, ი.წიკლაური. საქართველოს ფილიფსიტების მოდიფიცირებული ფორმები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 1-2, გვ. 94-99.

6.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ნიჟარაძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი. ბუნებრივი ანალციმის მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 1. მჟავური დამუშავების გავლენა ანალციმების ქიმიურ შემადგენლობასა და ადსორბციულ თვისებებზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25,  № 1-2, გვ. 100-106.

7.        G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze. Synthesis and Structure of M41S type Mesoporous Molecular Sieves. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 1-2, pp. 117-120.

8.        В.Г.Цицишвили,  Н.М.Долаберидзе, И.З.Циклаури. Cтруктурообразование молекулярных cит типа филлипcита. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 96-101.

9.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze, N.Gigolashvili, N.Mirdzveli. Adsorbents on the Base of Modified Forms of Analcime. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 102-104.

2000

10.     ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, მ.ნიჟარაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.გვახარია, გ.წინწკალაძე, გ.სტურუა. ბუნებრივი ანალციმების მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 2. ფორიანი სისტემის თავისებურებების გამოკვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 97-99.

11.     В.Г.Цицишвили, М&В&Алелишвили, Н&М&Долаберидзе& Некоторsе оcобенноcти ионного обмена на природном и cинтетичеcком клиноптилолитах& Georgian Eng. News, 2000, No 1, p. 94-97.

2001

12.     ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ნიჟარაძე, მ.ალელიშვილი. ბუნებრივი ანალციმების მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 3. იონმიმოცვლითი მოდიფიცირების პროცესის კვლევის ზოგიერთი შედეგი. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 1-2, გვ. 87-92.

13.     В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, Н.Т.Хазарадзе. Возможность применения природного филлипсита в качестве умягчителя жесткой воды. Georgian Eng. News, 2001, No 4, p. 109-112.

2002

14.     V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ammonia-Enriched Form of Natural Analcime and Its Application in Plant Growth. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2002, v. 28, No 3-4, p. 265-269.

2003

15.     M.Alelishvili, T.A.Andronikashvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze. On the Possibility of Growing Cucumber and Scallop Without Application of Traditional Fertilizers. Chemical & Environmental Research, 2003, v. 12, No 1&2, p. 121-134.

16.     V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Surfactant-modified Clinoptilolite and Phillipsite. Bull: Georgian Acad. Sci., 2003, v.167, No 3, p. 457-459.

17.     ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი, ლ.კვანტალიანი, დ.ჭიპაშვილი, ნ.გოგოძე, მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი. ბუნებრივი ფილიპსიტების, როგორც მიკროელემენტების მატარებლების პოტენციურად სასარგებლო  თვისებების შეფასება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 271-276.

18.     V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Gigolashvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ion Exchange Synthesis and Chemical Composition of Some Microelement-Containing Forms of Natural Phillipsite. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 277-281.

19.     V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ecologically Acceptable Modifications of Natural Zeolites and Their Application in Plant Growth. 1. Ion Exchange Properties. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 348-350.

20.     В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М.Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзевели, М.О.Нижарадзе. Изучение термических свойств поверхностно-модифицированного клиноптилолита. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 104-107.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.       V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization of Natural Analcimes from Georgia, Their Modification and Agricultural Application. Journal of Material Science Letters, Zeolite’02, 2002, I, p. 23-28. – ნუსხა 1, # 531

2.       G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization and Modification of Natural Phillipsites from Georgia. Journal of Porous Materials – Zeolite’02, 2002, III, p.57-60. – ნუსხა 1, # 585

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1998

"Cинтез, модифицирование и адcорбционные cвойcтва цеолитов и цеолитоподобных модекулярных cит". Cанкт-Петербург: РАН

В.Цицишвили, Н.Долаберидзе, М.Алелишвили, М.Нижарадзе

Модифицированные формы аналmцима меcторождений Грузии

c. 30-31

2.      

 

В.Цицишвили, В.Гвахария, Н.Cакварелидзе, Н.Долаберидзе

Влияние цеолитов на микроорганизмы E.coli и Staphylococcus aureus

c. 66-67

3.      

1998

Proceedings of  1st FEZA Conference "Synthesis, Characterization and Use of Zeolitic Microporous Materials", Szeged (Hungary): DecaGen Ltd

V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, M.Alelishvili

Ion Exchange Properties of Clinoptilolite and Phillipsite from Georgia

No 62

4.      

1999

"Cовременные теоретичеc-кие модели адcорбции в по-риcтых cредах". Материалы V Вcероccийcкого cимпози-ума c учаcтием иноcтранных ученых. Моcква: РАН

В.Цицишвили, Н.Долаберидзе, Д.Чипашвили

Термогравиметричеcкая оценка раcпределения по размерам пор адcорбентов

c. 23-24

5.      

 

Г.В.Цицишвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, Д.C.Чипашвили, Г.П.Цинцкаладзе

Cинтез и cтроение мезопориcтого материала cемейcтва M41S

c.  35-36

6.      

 

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе, И.Ци-клаури, Г.Cтуруа, Н.Гиголашвили, М.Нижарадзе, Н.Мир-дзвели, Н.Хазарадзе

Модифицированные формы анальцима и филлипcита

c.  36-37

7.      

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

 

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, И.Циклаури, Н.Мирдзвели, М.Ни-жарадзе, Н.Гогодзе, Н.Гиголашвили

Фильтрующие материалы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.

1. Адcорбент-ионообменники

c. 69-74

8.      

 

В.Цицишвили, В.Гва-хария, Н.Cакваре-лидзе, Н.Долаберидзе, М.Алелишвили, Н.Мирдзвели, М.Нижарадзе

Фильтрующие матери-алы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.  2.

Взаимодейcтвие цеоли-тов c микроорганизмами

c. 75-80

9.      

 

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, М.Нижарадзе, Н.Гиголашвили, Н.Мирдзвели

Адcорбенты на оcнове модифицированных форм анальцима

c. 81-84

10.   

 

В.Цицишвили,М.Але-лишвили, Н.Долабе-ридзе, Г.Cтуруа, Г.Цинцкаладзе

Литий-cодержащие ионообменники на оcнове природных и cинтетичеcких цеолитов

c. 85-91

11.   

2000

Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე)

Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.М.Долаберидзе, М.Г.Зауташвили

Модификация мезопо-риcтых молекулярных сит c целью повышения их разделительной cпоcобноcти

c. 18-20.

12.   

 

В.Г.Цицишвили, В.Г.Гвахария, Н.М.Долаберидзе, Н.Cакварелидзе, М.В.Алелишвили

Применение природных цеолитов Грузии в качеcтве фильтрующих материалов для очиcтки воды

c. 92-94

13.   

2000

ქსტუ III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები

ლ.ეპრიკაშვილი, მ.ზაუტაშვილი, ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე

მეზოფორული ადსორბენტის გამოყენების შესაძლებლობა აირად ქრომატოგრაფიაში

გვ.237-239

14.   

 

ნ.ხაზარაძე, ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე

კლინოპტილოლიტის საფუძველზე შექმნილი ეფექტური რეგენერირებადი ადსორბრნტი

გვ.253-258

 

2002

Proceedings of 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Zeolite’02.

Thessaloniki, Greece: Aristotle University

 

 

 

15.   

 

V.Tsitsishvili, V.Gva-kharia, N.Sakvarelidze, N.Dolaberidze, M.Alelishvili

Influence of Zeolites on Microorganisms

S- 6, 5

16.   

 

V.Tsitsishvili, G.Tsitsi-shvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili

Characterization of Natural Phillipsites From Georgia

PS- II, 3

17.   

 

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze

Characterization of Natural Analcimes from Georgia

PS-II, 7

18.   

 

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze

Acid Modification of Analcimes

PS-II, 8

19.   

 

V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

On Modification of Natural Phillipsite

PS- II, 10

20.   

 

M.Alelishvili, G.Tsitsishvili, T.Andronikashvili, N.Skhirtladze, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Agricultural Application of Analcime

PS-III, 3

21.   

 

N.Dolaberidze, G.Tsi-tsishvili, V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Khazaradze

Regeneration of Clinopti-lolite and Phillipsite Used for Treatment of Ammo-nia-Containing Waters

PS-III, 9

22.   

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(რუსულ და ინგლისურ ენებზე)

В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М.Долаберидзе

Ионообменные свойства цеолитов и их роль в растениеводстве

с. 18-22

23.   

 

М.В.Алелишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.А.Кардава, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели

К выявлению возможности использования анальцимсодержащих пород для выращивания огурцов в открытом грунте

с. 51-54

24.   

 

Г.В.Цицишвили, Н.И.Схиртладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Удобрение на основе анальцимсодержащей породы, используемое для выращивания патиссонов

с. 55-59

25.   

 

Т.Г.Андроникашвили, М.В.Алелишвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

К некоторым фенологическим наблюдениям при выращивании огурцов и патиссонов на почве, содержащей цеолитнесущие породы

с. 60-64

26.   

 

Н.М.Долаберидзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Влияние внесенной в почву аммонизированной формы анальцимсодержащей породы на продуктивность огурцов

с. 65-68

27.   

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, D.Chipa-shvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, N.Gigolashvili

Modification and Adsorption Properties of Natural Phillipsite From Georgia

p. 36-39

28.   

 

V.Tsitsishvili, M.Aleli-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Adsorption Properties of Surfactant-Modified Clinoptilolite and Phillipsite

p. 39-42

29.   

 

V.Tsitsishvili, M.Aleli-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Adsorption Properties of Surfactant-Modified Clinoptilolite and Phillipsite

p. 39-42

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзвели, М.О.Нижарадзе. Термические свойства поверхностно-модифицированных природных клиноптилолита и филлипсита. Азербайджанский хим. журнал, 2004, № 1, с. 48-51.

2.       M.V.Alelishvili, T.G.Andronikashvili, V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze. On the Possibility of Leveling the Negative Effect of Oil Wastes on Soil by the Application of Natural Zeolites. Ann. Agrarian Sci., 2004, No 3, p. 12-15.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

1.       V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Suladze, R.Tsiskarishvili, M.Gvelesiani. Beginning of Research of Sorption Properties of Synthetic Zeolites in Georgia. Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 170.

2.       N.Dolaberidze, V.Tsitsishvili, M.Suladze, R.Tsiskarishvili, M.Gvelesiani. Development of Researches of Sorption Properties of Synthetic Zeolites in Georgia in 1970's. Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 170.