გელაშვილი ნაზი

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Папава Г.Ш., Беридзе Л.А., Гелашвили Н.С., Цискаришвили П.Д. Сложные кардовые полиэфиры на основе 2,2-бис /4-оксифенил/ адамантана и его               фенилзамещённых производных. Известия АН ГССР, серия химическая, 1975, т. 1, №3, с. 235-241.

2.       Папава Г.Ш., Гелашвили Н.С., Беридзе Л.А., Цискаришвили П.Д. Поликарбонаты с адамантановыми кардами. Сообщения АН ГССР, 1977, т. 88, №3, с. 597-600.

3.       Папава Г.Ш., Гелашвили Н.С.,  Цискаришвили П.Д. Некоторые закономерности реакции взаимодействия адамантансодержащего бисфенола с                формальдегидом. Сообщения АН  ГССР, 1981, т. 103, №2, с. 321-324.

4.       Папава Г.Ш., Хотенашвили Н.З., Майсурадзе Н.А., Дохтуришвили Н.С., Гелашвили Н.С., Гавашелидзе Э.Ш. Аниониты на основе цеолита. Пластические массы. 1988, №7, с. 51-55.

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

7

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1994

1.        Г.Ш.Папава, Н.С.Гелашвили, К.Г.Эбралидзе. Смешанные блок-полиуретаны. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 150, № 1, с. 90-94. 

2001

2.        G.Papava, Z.Tabukashvili, , N.Dokhturishvili, N.Gelashvili, M.Datuashvili, M.Gurgenishvili, M.Ramishvili. On Some  Regularities of Resole Oligomer in Diatomite Containing Phenol-Formaldehyde Polymer Composition. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 309-311.

3.        გ.პაპავა, ზ.თაბუკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, მ.დათუაშვილი, მ.რამიშვილი. რეზოლური ოლიგომერებისა და დიატომიტის შემცველი ფენოლ-ფორმალდეჰიდური  პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 256-259.

4.        Г.Ш.Папава, И.А.Читрекашвили, Ш.Р.Папава, Н.З.Гелашвили. О структурировании полимерных композиций аминопласта. Georgian Eng. News, 2001, No 4, p. 96-98.

2002

5.        გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, შ.პაპავა, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, ქ.ებრალიძე. პარაფორმისა და კარბამიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 2002, ტ. 166, # 2, გვ. 280-282.

6.        გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.გელაშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, შ.პაპავა. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების სტრუქტურირების ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 238-241.

7.        ნ.მაისურაძე, გ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, ქ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ზ.სარიშვილი.  ადამანტანის კარდული ტიპის ჯგუფის შემ-ცველი დიოლების და მათ საფუძველზე პოლიურეთანების სინთეზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე., ქიმიის სერია. 2002, ტ.28, N3-4,  გვ. 242-245.

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       Н.С. Гелашвили, З.П. Молодинашвили, Ш.Р. Папава, Г.Ш. Папава, И.А. Читрекашвили, Н.З. Хотенашвили, М.Б. Гургенишвили. О некоторых закономерностях взаимодействия параформа и фенола в расплаве. Химический журнал Грузии. 2004, т. 4, № 2, ст. 120 – 122.