გიორგაძე ნინო

მეცნიერ თანამშრომელი   ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
1.  А. А. Веденяпин, Н. Д. Зубарева, В. М. Акимов, Е. И. Клабуновский, Н. Г. Гиоргадзе, Н. Е. Баранникова. Исследование фазового состава скелетного рутениевого катализатора. Известия АН СССР, сер. хим., 1976, №10, 2340-2343.

2.  А. А. Веденяпин, Н. Г. Гиоргадзе, И. П. Мурина, С. В. Юшин, Г. О. Чивадзе, Б. К. Нефедов, В. С. Акимов. Синергизм гидрирующей способности в системе Ni-Pd/Al2O3. Известия АН СССР, сер. хим., 1990, №1, с. 11-13.

3.  А. А. Веденяпин, Т. И. Кузнецова, Н. Г. Гиоргадзе, М. Д. Батурова. Электрокатализ на микроосадках палладия на стеклоуглероде, осажденных при различных потенциалах. Известия АН СССР, сер. хим., 1990, №6, с. 1263-1265.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1.  N.Giorgadze, D.Ioseliani, A.Vedeniapin, Ts.Naskidashvili. Study of Surface Properties of Pd and Ni-Pd Catalysts. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 2, p. 275-277.

2.  Д.К.Иоселиани, Т.Д.Курцикидзе, К.Г.Сараджишвили, Н.Г.Гиоргадзе, А.В.Долидзе. Каталитический асимметрический синтез S-α-фенилэтиламида ацетилтирозина. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 159-160.

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1.  დ. იოსელიანი, ც. ნასყიდაშვილი, მ. ბურჯანაძე, თ. შარაშენიძე. ნ. გელაშვილი, ნ. ყალაბეგაშვილი, ნ. გიორგაძე. ევგენოლის კატალიზური იზომერიზაცია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30. ¹1-2, გვ. 169-171.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1.   Д. К. Иоселиани, Н. Г. Гиоргадзе, Ц. И. Наскидашвили, Н. Г. Калабегашвили. Гидрирование этилацетоацетата на модифицированных никель- и медьсодержащих катализаторах. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, №3-4.