გიგოლაშვილი ნინელი

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Н.Г.Гиголашвили, М.В.Алелишвили. Систематизация эксперимента по установлению ионообменных свойств  цеолитов. В сб.: "Синтез цеолитов с разнозарядными катионами", Тбилиси, Мецниереба, 1986, с. 43-46.

2.       G.V.Tsitsishvili, N.G.Gigolashvili, E.V.Chkhaidze, M.G.Adolashvili, G.I.Sturua, Z.V.Mikelashvili. Investigation of Adsorption Properties of Clinoptilolite of Georgian Deposits and Their Cation Substituted Modifications. Natural Zeolites-93.  Abstracts of International Symposium. Tbilisi: Metsniereba, 1993, p. 22.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1999

1.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ნიჟარაძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი. ბუნებრივი ანალციმის მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 1. მჟავური დამუშავების გავლენა ანალციმების ქიმიურ შემადგენლობასა და ადსორბციულ თვისებებზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25,  № 1-2, გვ. 100-106.

2.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze, N.Gigolashvili, N.Mirdzveli. Adsorbents on the Base of Modified Forms of Analcime. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 102-104.

 

2000

3.        გ.ციციშვილი, მ.ურუშაძე, ნ.გიგოლაშვილი, დ.დვალი. Fe2+ იონებით მოდიფიცირებული A, X, Y–ტიპის ცეოლითების მაგნიტური თვისებები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 102-106.

 

2003

4.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი, ლ.კვანტალიანი, დ.ჭიპაშვილი, ნ.გოგოძე, მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი. ბუნებრივი ფილიპსიტების, როგორც მიკროელემენტების მატარებლების პოტენციურად სასარგებლო  თვისებების შეფასება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 271-276.

 

  

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

  

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1999

"Cовременные теоретичеcкие модели адcорбции в пориcтых cредах". Материалы V Вcероccийcкого cимпозиума c учаcтием иноcтранных ученых. Моcква: РАН

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе, И.Ци-клаури, Г.Cтуруа, Н.Гиголашвили, М.Нижарадзе, Н.Мир-дзвели, Н.Хазарадзе

Модифицированные формы анальцима и филлипcита

c.  36-37

2.      

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, И.Циклаури, Н.Мирдзвели, М.Ни-жарадзе, Н.Гогодзе, Н.Гиголашвили

Фильтрующие материалы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.

1. Адcорбент-ионообменники

c. 69-74

3.      

 

В.Цицишвили, Н.Долабе-ридзе, М.Алелишвили, Д.Чипашвили, Г.Цинцка-ладзе, Г.Cтуруа, М.Нижа-радзе, Н.Гиголашвили, Н.Мирдзвели

Адcорбенты на оcнове модифицированных форм анальцима

c. 81-84

4.      

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, D.Chipa-shvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, N.Gigolashvili

Modification and Adsorption Properties of Natural Phillipsite From Georgia

p. 36-39