ჯაბიშვილი ნარგიზა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Ландия М.В., Джабишвили Н.А. Некоторые свойсева кислых ортофосфатов итрия. -Изв.АН СССР. Сер. хим., 1978, т. 4, с. 13-16.

2.       Давиташвили Е.Г., Мзареулишвили Н.В., Джабишвили Н.А., Ландия М.В. О некоторых фосфатных и карбонатных соединениях тербия. -Изв.АН СССР. Неорган. Материалы, 1979, т. 15, с.1112-1114..

3.       Н.А. Джабишвили,  М.В. Ландия,  Н.А. Кларджеишвили.  Пирофосфаты  тулия.  Сообщения АН ГССР, 1983, т. 111, № 3, с. 513-515.

4.       М.В. Ландия, Н.А. Джабишвили,   Н.А. Кларджеишвили.  Фосфаты  тулия.  Изв. АН  ГССР,1983, т. 9, № 4, с. 251-255.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

მონოგრაფიები

_

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

8

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1996

1.        .შუაქრიშვილი, .ჯაბიშვილი, .აიაკაშვილი, .ბურკიაშვილი. მცხეთის ჯვრის ტაძარზე გამოყენებული საშენი მასალების გამოკვლევა. საქ. ისტ. კულტ. ძეგლთა დაცვ. გამოყ. მთ. სამმ. წელიწდეული, 1996, ტ. II, გვ. 92-99.  

 

2001

2.        ნ.ჯაბიშვილი, ნ.კლარჯეიშვილი, ი.ჯავაშვილი, ი.ხუბულური. ტერბიუმის პიროფოსფატები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 227-230.

 

2002

3.        ნ.ჯაბიშვილი, ვ.ნათიძე, ი.ხუბულური, ი.ჯავაშვილი. ჰოლმიუმის პიროფოსფატები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, № 1-2, გვ. 27-30.

 

2003

4.        Z.Kovziridze, D.Gventsadze, D.Dzneladze, N.Gabishvili, E.Zedginidze, N.Nizharadze, L.Kapanadze. Ceramic Composition Material Stable to Aggressive Media. J. Georgian Ceramic Association, 2003, No 2(10), p. 9-10.

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

1.       ნ.ჯაბიშვილი, ვ,ნათიძე, ი.ჯავაშვილი, ი.ხუბულური, მ.ლანდია, ნ.კლარჯეიშვილი.   კალციუმის პიროფოსფატების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. Aაკად. მაცნე ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 3-4.

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1996

ნ.ჯაბიშვილი, ვ.ნათიძე, მ.ლანდია

"ანტივირუსული საშუალება"

საქართველოს პატენტი

360

2.

1996

ნ.ჯაბიშვილი, მ.ლანდია, ვ.ნათიძე

"ანტიბაქტერიული საშუალება"

საქართველოს პატენტი

361

3.

1996

ნ.ჯაბიშვილი, ვ.ნათიძე, მ.ლანდია,

"შემკვრელი"

საქართველოს პატენტი

306

4.

1997

ნ.ჯაბიშვილი

"შემკვრელი"

საქართველოს პატენტი

572

5.

1998

ნ.ჯაბიშვილი

"სადეზინფექციო საშუალება"

საქართველოს პატენტი

2548

6.

1999

ნ.ჯაბიშვილი

"ახალი ფოსფატური კომპოზიცია"

ევრაზიის პატენტი

000483

7.

2002

ნ.ჯაბიშვილი

"ახალი კომპოზიციური მასალები"

ევროპის პატენტი

Eu 99663(DE)

8.

2002

ნ.ჯაბიშვილი

"ფოსფატური ნაერთების სინთეზი და მათი გამოყენება"

ა.შ.შ.. პატენტი

6,350,474, B1