ყალაბეგაშვილი ნელი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1. Х. И. Арешидзе, Н. Г. Калабегашвили. Каталитический синтез анилина из нитробензола. Сообщения АН ГССР, 1971. т. 61, №2, с. 325-328.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):1.  Д.К.Иоселиани, Ц.В.Гигилашвили, А.В.Долидзе, Ц.И.Наскидашвили, Н.Г.Калабегашвили, Г.И.Баларджишвили. Химический и термографический анализ промышленного никельсодержащего отработанного катализатора для очистки выбросных газов. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 150-152.

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები
1.  დ. იოსელიანი, ც. ნასყიდაშვილი, მ. ბურჯანაძე, თ. შარაშენიძე. ნ. გელაშვილი, ნ. ყალაბეგაშვილი, ნ. გიორგაძე. ევგენოლის კატალიზური იზომერიზაცია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30. ¹1-2, გვ. 169-171.

2.  დ. იოსელიანი, ნ. ყალაბეგაშვილი, გ. ბალარჯიშვილი, ც. ნასყიდაშვილი. ალიფატური სპირტების კატალიზური ამინირება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004, ტ. 4, ¹2, გვ. 134-137.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:
1.  Д. К. Иоселиани, Н. Г. Гиоргадзе, Ц. И. Наскидашвили, Н. Г. Калабегашвили. Гидрирование этилацетоацетата на модифицированных никель- и медьсодержащих катализаторах. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, №3-4.