ხეცურიანი ნათელა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Медикадзе Л.Д., Топуридзе Л.Ф., Хитири Г.Ш., Хецуриани Н.Т. - Коагуляционная деасфальтенизация высококипящих остатков нефти. Сообщения Академии наук ГССР, 1984, 116, № 1, с.105-107.

2.       Медикадзе Л.Д., Топуридзе Л.Ф., Хитири Г.Ш., Хецуриани Н.Т. - Влияние температуры продуктов коагуляционной деасфальтенизаций мазутов Грузинских нефтей. Известия АН ГССР, серия химическая, 1988, т.14, № 2, с.143-146.

3.       თოფურიძე ლ., მელიქაძე ლ., ხიტირი გ., ხეცურიანი ნ. - ნინოწმინდის ნავთობის შესწავლა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია, 1989, 125, # 4, გვ. 291-295.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

11

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

1995

1.       ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი. რუსთავის საბადოს ნავთობის (ჭაბ.16ა) შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1995, ტ. 151, # 1, გვ. 52-55.

 

 

1998

2.       ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი. ოქუმის საბადოს ნავთობის ქიმიური ბუნებისა და სასაქონლო თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, # 1-4, გვ. 148-151.

 

1999

3.       ს.ჩიქვილაძე, ი.ედილაშვილი, ი.ლიტვინცევი, ნ.ხეცურიანი, ლ.თოფურიძე, გ.ბახტურიძე. 1,2-ციკლოჰექსანდიოლის მიღება ციკლოჰექსანის ეპოქსიდირებით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 1-2, გვ. 61-65.

4.       ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი, გ.ხიტირი. საქართველოს ნავთობების მიზანშეწონილი ათვისების ზოგიერთი პერსპექტივები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 223-226.

 

2000

5.       ნ.ხეცურიანი, ე.გვენცაძე. ნავთობის გადამუშავების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საქართველოს ნავთობი და გაზი, 2000, #2, გვ. 249-250.

6.       ი.ედილაშვილი. საქართველოს ნავთობისა და პიროლიზური პროცესის თხევადი პროდუქტების კუპაჟირებით მიღებული ნარევის გამოხდით A-76 მარკის ბენზინის წარმოების შესაძლებლობის თაობაზე ქართულ-ამერიკული კომპანიის (GAOR) ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში. საქართველოს ნავთობი და გაზი, 2000, #2, გვ. 236-240.

2001

7.       ე.გვენცაძე, ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი, ნ.თევზაძე, გ.ასათიანი, ზ.სამხარაძე, გ.შავგულიძე. ქართულ-ამერიკული ნავთობგადამამუშავებელი კომპანია GAOR-ში საავტომობილო ბენზინის "ნორმალი-80" წარმოების ტექნოლოგია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 358-365.

8.       Э.В.Гвенцадзе, Н.Т.Хецуриани, И.Л.Эдилашвили, Г.Г.Шавгулидзе, А.Ш.Канделаки. Усовершенствование установки первичной переработки нефти. Georgian Eng. News, 2001, No 1, p. 154-157.

9.       И.Л.Эдилашвили, Н.Т.Хецуриани, Э.В.Гвенцадзе, А.Ш.Канделаки. Исследование нефтей Грузии и продуктов их переработки. Georgian Eng. News, 2001, No 1, p. 150-153.

 

2002

10.    И.А.Эдилашвили, Н.Т.Хецуриани, Э.В.Гвенцадзе, А.Ш.Канделаки. Исследование нефтей Грузии и продуктов их переработки. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 164-168.

 

2003

11.    .ედილაშვილი, .უშურაული, .თოფურიძე, .ხიტირი, .ხეცურიანი, .ახობაძე, .თოფურია, .გოდერძიშვილი. საქართველოს სამრეწველო ნავთობების მაღალმდუღარე ფრაქციების კვლევა და მათი გამოყენების გზების ძიება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 1-2, გვ. 161-162.

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       N.Khetsuriani, G.Shavgulidze, I.Edilashvili, R.Akhobadze, E.Usharauli. Effect of Depressoe Additives on Low-Temperature Properties of Diezel Fuels. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2004, v. 30, No 1-2, p. 131-134.

 

გამოსაქვეყნებლად ნაშრომი:

 

Э.А.Ушараули., Л.М.Кортава., Э.Н.Топурия., И.Л.Эдилашвили., Н.Т.Хецуриани., Р.Н.Ахобадзе., И.Дж.Мчедлишвили - К исследованию кристаллических ароматических углеводородов высококипя-щих фракций норийской нефти. Химический журнал Грузии, 2003, т. , №  , с.     -    .

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.     

1998

ნ.ხეცურიანი, ი.ედილაშვილი

ვაზელინების მიღების ხერხი

საქართველოს პატენტი

553 YY, № 13