კლარჯეიშვილი ნაზი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Н.А. Джабишвили, М.В. Ландия, Н.А. Кларджеишвили. Пирофосфаты тулия. Сообщения АН ГССР, 1983, т. 111, № 3, с. 513-515.

2.  М.В. Ландия, Н.А. Джабишвили, Н.А. Кларджеишвили. Фосфаты тулия. Изв. АН ГССР,1983, т. 9, № 4, с. 251-255.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2001

1.  ნ.ჯაბიშვილი, ნ.კლარჯეიშვილი, ი.ჯავაშვილი, ი.ხუბულური. ტერბიუმის პიროფოსფატები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, ¹ 3-4, გვ. 227-230.

2.  ნ.კლარჯეიშვილი, ტ.ყუშიტაშვილი ნიადაგებში სტრონციუმ 90-ის რაოდენობრივი განსაზღვრის მოდიფიცირებული მეთოდის ეფექტურობა. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნ. Aაკად. Mმოამბე, 2002, ¹ 10, გვ. 75-80.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.  ნ.ჯაბიშვილი, ვ.ნათიძე, ი.ჯავაშვილი, ი.ხუბულური, მ.ლანდია, ნ.კლარჯეიშვილი კალციუმის პიროფოსფატების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. Aაკად. მაცნე ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 3-4.

2.  ვ.ნათიძე, ი.ხუბულური, ნ.კლარჯეიშვილი, ი.ჯავაშვილი ჰოლმიუმის ორთოფოსფატები. საქ. მეცნ. Aაკად. მაცნე ქიმიის სერ., 2005, ტ.31, ¹ 1-2.