ნუნუ მაისურაძე

 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

  1. Папава Г.Ш., Виноградова С.В., Коршак В.В., Маисурадзе Н.А., Цискаришвили П.Д.

Синтез смешанных полиарилатов полициклических бисфенолов методом низкотемпературной поликонденсации в растворе. Высокомолекулярные соеденения 1972 , Т. 14,  №11, С.2301- 2305.

  1. Папава Г.Ш., Сергеев В.А., Виноградова С.В., Абнерова С.В., Маисурадзе Н.А., Коршак В.В., Цискаришвили П.Д., Шитиков В.К. Некоторые кинетические закономерности бисфенолов норборнанового типа с формальдегидом. Высокомолекулярные соеденения 1974, XXI Б 11 С. 844-845.
  2. Папава Г.Ш., Маисурадзе Н.А., Дохтуришвили Н.С., Заркуа Л.З., Саришвили З.М., Размадзе Г.Б., Виноградова С.В., Коршак В.В. Синтез и исследование диолов с бисфенольными фрагментами и полимеров на их основе. Acta Polymerika 1988, Т.39, №8, С. 445-448.
  3. Папава Г.Ш., Маисурадзе Н.А., Дохтуришвили Н.С., Заркуа Л.З., Гелашвили Н.С.

Изучение закономерностей реакции образования полиуретанов. Известия АН ГССР, серия химическая. 1989, Т. 15, №4, С. 256-300.

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

9

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.        .პაპავა, .გავაშელიძე, .აფხაზავა, .მაისურაძე, .დოხტურიშვილი, .პაპავა. ნორბორნანის ტიპის კარდული ჯგუფის შემცველი მეორეული დიოლების და მათ ბაზაზე პოლიურეთანების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1994/1995, . 20/21, #1_4, გვ. 54-60.

1999

2.        Sh.Papava, N.Dokhturishvili, N.Maisuradze, G.Papava, N.Tsomaia, N.Andronikashvili. The Study of Some Kinetic Regularities of Hardening Process of Aminoplast Polymer Composition in Isothermal Conditions Under Vacuum. Bull. Georgian Acad. Sci., 1999, v. 160, No 3, p. 481-482.

3.        Ш.Р.Папава, Н.С.Дохтуришвили, Н.А.Майсурадзе, Г.Ш.Папава, З.Ш.Табукашвили, Н.И.Цомая. Изучение процесса отверждения полимерных композиций аминопласта. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 210-213.

4.        შ.პაპავა, ნ.მაისურაძე, ნ.დოხტურიშვილი, გ.პაპავა. მელამინო-ფორმალდეჰიდური ოლიგომერის შემცველი პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 214-219.

2000

5.        G.Papava, Z.Tabukashvili, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, N.Maisuradze. Investigation of the Hardening Process of the Compositions Obtained on the Basis of the Novolaques Type Oligomers and Diatomites. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 161, No 3, p. 455-458.

6.        N.Maisuradze, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, G.Papava. Investigation of Kinetic Regularity in Interaction Between the Bisphenol Fragment – Containing Dioles With Diisocyanites. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 3, p. 485-487.

7.        ნ.მაისურაძე, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, გ.პაპავა. ოქსიპროპილიმერული კარდული ბისფენოლების და დიიზოციანატების საფუძველზე პოლიურეთანების წარმოქმნის კინეტიკური კანონზომიერების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 138-141.

2002

8.        N.Maisuradze. Synthesis of Diols Containing Fluorene Group of Card-Type. Bull. Georgian Acad. Sci., 2002, v. 165, No 1, p. 63-64.

9.        ნ.მაისურაძე, გ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, ქ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ზ.სარიშვილი.  ადამანტანის კარდული ტიპის ჯგუფის შემცველი დიოლების და მათ საფუძველზე პოლიურეთანების სინთეზი. საქარ-თველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე., ქიმიის სერია. 2002, ტ.28, N3-4,  გვ. 242-245.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       Г.Ш.Папава, Н.А.Майсурадзе, Н.С.Дохтуришвили, В.А.Шерозия, Г.С.Абашидзе, К.Р.Папава. Основные технологические параметры синтеза 4,4'-(2-норборнилиден)дифенола и его фенилзамещенных производных. Georgian Eng. News, 2004, No 1, p. 83-84.