მირძველი ნატო

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.      Н.Г.Сихарулидзе, Г.М.Пеикришвили, Э.С.Капанадзе, Л.И.Гвасалия, Н.А.Мирдзвели (Амирагова), М.Л.Бзиава, В.П.Цанава, Н.Г.Цанава. Цеолитизированные удобрения с результируемым высвобождением питательных элементов. В сб.: "Добыча, переработка и применение природных цеолитов". Тбилиси, Сакартвело, 1989, с. 306-310.

2.      Г.О.Чивадзе, В.Г.Цицишвили, А.Н.Маглаперидзе, Н.А.Мирдзвели (Амирагова), М.В.Алелишвили. Исследование Cu–, Ni– и Cr–содержащих фожазитов в реакции окисления СО. Сообщения АН Грузии, 1991, т. 144, № 3, с. 385-388.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

9

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

12

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1994

1.        А.Н.Маглаперидзе, Н.А.Мирдзвели, М.В.Алелишвили. Исследование Cu-, Cr-, Ni-содержащих форм цеолита типа фожазита в реакции окисления ксилола. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 149, № 3, с. 433-435.

1996

2.        V.Tsitsishvili, L.Kvantaliani, G.Chivadze, N.Gogodze, D.Chipashvili, A.Maglaperidze, M.Kantaria, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, G.Sturua. Research of Physico-Chemical Properties of Cu-, Ni-, and Cr-Containing Faujasites. Bull. Georgian Acad.Sci., 1996, v. 153, No 2, p. 235-238.

1997

3.        В.Г.Цицишвили, А.Ю.Крупенникова, А.Н.Маглаперидзе, Н.А.Мирдзвели, М.В.Алелишвили. Фазовые превращения в алюмокремнегелях при синтезе фожазитов. Известия АН Грузии, сер. хим., 1997, т. 23, № 1-4, с. 115-120.

1999

4.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze, N.Gigolashvili, N.Mirdzveli. Adsorbents on the Base of Modified Forms of Analcime. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 102-104.

2002

5.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ammonia-Enriched Form of Natural Analcime and Its Application in Plant Growth. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2002, v. 28, No 3-4, p. 265-269.

2003

6.        V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Surfactant-modified Clinoptilolite and Phillipsite. Bull: Georgian Acad. Sci., 2003, v.167, No 3, p. 457-459.

7.        ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი, ლ.კვანტალიანი, დ.ჭიპაშვილი, ნ.გოგოძე, მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი. ბუნებრივი ფილიპსიტების, როგორც მიკროელემენტების მატარებლების პოტენციურად სასარგებლო  თვისებების შეფასება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 271-276.

8.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Gigolashvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ion Exchange Synthesis and Chemical Composition of Some Microelement-Containing Forms of Natural Phillipsite. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 277-281.

9.        V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ecologically Acceptable Modifications of Natural Zeolites and Their Application in Plant Growth. 1. Ion Exchange Properties. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 348-350.

10.     В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М.Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзевели, М.О.Нижарадзе. Изучение термических свойств поверхностно-модифицированного клиноптилолита. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 104-107.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1.       V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization of Natural Analcimes from Georgia, Their Modification and Agricultural Application. Journal of Material Science Letters, Zeolite’02, 2002, I, p. 23-28. – ნუსხა 1, # 531

2.       G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization and Modification of Natural Phillipsites from Georgia. Journal of Porous Materials – Zeolite’02, 2002, III, p.57-60. – ნუსხა 1, # 585

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1998

"Cинтез, модифицирование и адcорбционные cвойcтва цеолитов и цеолитоподобных модекулярных cит". Cанкт-Петербург: РАН

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе, И.Ци-клаури, Г.Cтуруа, Н.Гиголашвили, М.Нижарадзе, Н.Мир-дзвели, Н.Хазарадзе

Модифицированные формы анальцима и филлипcита

c.  36-37

2.      

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, И.Циклаури, Н.Мирдзвели, М.Ни-жарадзе, Н.Гогодзе, Н.Гиголашвили

Фильтрующие материалы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.

1. Адcорбент-ионообменники

c. 69-74

3.      

 

В.Цицишвили, В.Гва-хария, Н.Cакваре-лидзе, Н.Долаберидзе, М.Алелишвили, Н.Мирдзвели, М.Нижарадзе

Фильтрующие матери-алы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.  2.

Взаимодейcтвие цеоли-тов c микроорганизмами

c. 75-80

4.      

 

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, М.Нижарадзе, Н.Гиголашвили, Н.Мирдзвели

Адcорбенты на оcнове модифицированных форм анальцима

c. 81-84

5.      

2002

Proceedings of 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Zeolite’02.

Thessaloniki, Greece: Aristotle University

V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

On Modification of Natural Phillipsite

PS- II, 10

6.      

 

M.Alelishvili, G.Tsitsishvili, T.Andronikashvili, N.Skhirtladze, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Agricultural Application of Analcime

PS-III, 3

7.      

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural  Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(რუსულ და ინგლისურ ენებზე)

М.В.Алелишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.А.Кардава, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели

К выявлению возможности использования анальцимсодержащих пород для выращивания огурцов в открытом грунте

с. 51-54

8.      

 

Г.В.Цицишвили, Н.И.Схиртладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Удобрение на основе анальцимсодержащей породы, используемое для выращивания патиссонов

с. 55-59

9.      

 

Т.Г.Андроникашвили, М.В.Алелишвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

К некоторым фенологическим наблюдениям при выращивании огурцов и патиссонов на почве, содержащей цеолитнесущие породы

с. 60-64

10.   

 

Н.М.Долаберидзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Влияние внесенной в почву аммонизированной формы анальцимсодержащей породы на продуктивность огурцов

с. 65-68

11.   

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

V.Tsitsishvili, M.Aleli-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Adsorption Properties of Surfactant-Modified Clinoptilolite and Phillipsite

p. 39-42

12.   

 

V.Tsitsishvili, M.Aleli-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Adsorption Properties of Surfactant-Modified Clinoptilolite and Phillipsite

p. 39-42

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзвели, М.О.Нижарадзе. Термические свойства поверхностно-модифицированных природных клиноптилолита и филлипсита. Азербайджанский хим. журнал, 2004, № 1, с. 48-51.