ნადირაძე ნანა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1. T.G. Andronikashvili; V.G. Berezkin, L.Ya. Laperashvili, N.A. Nadiradze. Cromatographic Separation of Hydrocarbon Gases on Zeolites with the use of  Carbon Dioxide as Carrier gas.J. of Chromatografy, 288,1984,p. 95-103.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

10

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.          Н.А. Надирадзе, Л О.Кикнадзе, Л.Г. Джанджалашвили. Хроматографические свойства жидкого криссталла 4,4¢-азоксифенетола. Сообщения АН Грузии, 1995, т. 152,  № 4, с. 724-728.

  

1996

2.        Т.Г.Андроникашвили, З.А.Виткевич, Н.А.Надирадзе, Л.О.Кикнадзе. Изучение хроматографических свойств некоторых жидких кристаллов. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1996, т. 22, 1-4, c. 70-75.

 

 

2000

3.        K.Amirkhanashvili, M.Dzagania, N.Nadiradze, N.Burkiashvili, M.Zautashvili. Comparison of Chromatographic Properties of the Standard OV-1 and Liquid Crystal Stationary Phases. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 162, No 1, p. 83-86.

4.        К.Д.Амирханашвили, Н.А.Надирадзе, Н.И.Далбашвили. Изучение хроматографических свойств жидкого кристалла пара[(4'-гексабензоилокси)-(4",4'"-бензоилнитрилбензоилокси)]фенилена. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 147-151.

5.        К.Д.Амирханашвили, Н.А.Надирадзе, Н.И.Далбашвили, Н.О.Буркиашвили. Изучение разделения смеси некоторых веществ на разных капиллярных колонках, покрытых метилсиликоновым эластомером. Georgian Eng. News, 2000, No 3, p. 119-121.

 

 

 

2002

6.        К.Д.Амирханашвили, Н.А.Надирадзе, Н.Буркиашвили, Н.И.Далбашвили. Изучение адсорбционных свойств короткой капиллярной колонки с неподвижной фазой SE-30 при использовании разных газ-носителей. Georgian Eng. News, 2002, No 1, p. 102-106.

7.        Д.Ш Цагареишвили., И.Б Бараташвили., Н.А Надирадзе., К.З Уклеба., А.А.Надирадзе. Взаимосвязь между 

       термохимическими и упругими свойствами ионных кристаллов. Известия АН Грузии, сер.»Химическая» 

       2002,т.28,№ 3-4, с.283-287.

 

 

 

2003

8.        К.Д.Амирханашвили, Т.Г.Андроникашвили, Н.А.Надирадзе, Н.И.Далбашвили, Н.О.Буркиашвили. Изучение хроматографических свойств жидкого кристалла гидрохинон-бис-(п-гептилоксибанзоата) методом капиллярной хроматографии. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 113-115.

9.        К.Д.Амирханашвили, Н.И.Далбашвили, Н.А.Надирадзе. Изучение влияния давления на хромато-графическое разделение "керосиновой" фракции нефти. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 151-152.

10.     D.Tsagareishvili, G.Gvelesiani, N.Nadiradze, K. Ukleba, A.NadiradzeStandard Entropy of Inorganic Crystals

       Calculated According to Shear Elastic Constant Significances of their Single Crystals . Bulletin of the Georgian

       Academy of Sciences, 2003,168, N 3, p.483-486.

 

 

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.

2002

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები # 6 (445), 2002.

 

.ამირხანაშვილი., .ნადირაძე., .დალბაშვილი., .ბურკიაშვილი.

ნაჯერი და რომატული ნახშირწყალბადების დაყოფაზე პილარული სვეტების მახასიათებ-ლების და აირმატარებ-ლის ბუნების gავლენის კვლევა.

 

gv. 47-51

 

 2

 2003

 Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

 K.D.Amirkhanashvili, T.G.Andronikashvili, N.A.Nadiradze, N.O.Burkiashvilii, N.I.Dalbashvili

 Effects of Carrier Gas Nature on the Adsorbtion Properties of the Capillary Column With OV-1 Stationary Phase

 

 p. 101-107