ნონიკაშვილი ნინო

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2000
1.  Г.Р.Кварцхава, А.В.Долидзе, Л.А.Долидзе, Н.У.Ноникашвили, А.В.Кириакиди, Р.В.Чедия. Получение из ракетного топлива смеси ацетилксилидинов и ее применение в качестве стабилизатора растворов пероксида водорода. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 164-165.

2004
2.  ნ.ქავთარაძე, ნ.ნონიკაშვილი, თ.სამსონია, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ.2004, ტ. 30, ¹ 1-2, გვ. 73-78.