ოსიპოვა ნანა

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Г.В.Цицишвили, В.Я.Николина, Т.Г.Андроникашвили, Н.А.Осипова, Ш.Д.Сабелашвили, Е.К.Кванталиани. «Хроматографическое свойства цеолита типа L, ДАН СССР, 1973, т. 209, № 6, 1371-1374..

2.       G.Tsitsishvili, T.Andronikashvili, N.Osipova, “Chromatographic properties of some silica-rich Zeolites”, J.Chromat., 1977, 10, 130, 1, 13-23..

3    Н.А.Осипова. «Исследование хроматографического свойства природного диатомита в качестве твердого  

      носителя», Изв. АН ГССР, сер. хим., 1984, т. 10, № 3, 235-236.

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

19

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.        Т.Г.Андроникашвили, Н.О.Буркиашвили, Н.А.Осипова. Связь хрматографических характеристик некоторых низкокарбоновых кислот с природной подвижной фазы в жидкостной хроматографии. Сообщения АН Грузии, 1995, т. 152, № 1, с. 104-108.

2.        Т.Г.Андроникашвили, Н.А.осипова, Н.О.Буркиашвили. Влияние состава подвижной фазы на закономерности удерживания карбоновых кислот в жидкостной хроматографии. Известия АН Грузии, сер. хим., 1994/1995,  т.  20/21,  № 1­4, с.  84­87.

3.        Н.М.Гогитидзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова, Н.Д.Какриашвили. Очистка дренажных вод от нежелательных примесей с помощью клиноптилолита. Известия АН Грузии, сер. хим., 1994/1995,  т.  20/21,  № 1­4, с.  88-91.

 

 

1997

4.        Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова, Н.Д.Какриашвили, Н.М.Гогитидзе, С.Л.Уротадзе. Идентификация анионов в минеральных водах "Саирме" и "Боржоми" методом ионной хроматографии. Известия АН Грузии, сер. хим., 1997, т. 23, № 1-4, с. 42-46.

5.        Н.М.Гогитидзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова, Н.Д.Какриашвили, С.Л.Уротадзе. Применение клиноптилолита для очистки воды Тбилисского моря. Известия АН Грузии, сер. хим., 1997, т. 23, № 1-4, с. 124­128.

 

 

1998

6.        ს.უროტაძე, ნ.ოსიპოვა, ნ.ბურკიაშვილი, რ.დევდარიანი. ფენოლკარბონმჟავების ნარევის დაყოფის პროცესის შესწავლა თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, #1-4, გვ. 81-85.

 

1999

7.        T.Andronikashvili, K.Amirkhanashvili, S.Urotadze, N.Burkiashvili, N.Osipova. Influence of the Mobile Phase on the Physico-Chemical Characteristics of the Phenolcarboxylic Acides. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 3-4, pp. 253-256.

8.        С.Л.Уротадзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова, К.М.Гобеджишвили. Идентификация катионов щелочных и щелочно­земельных металлов в минеральной воде "Боржоми" методом ионной хроматографии. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 257-259.

 

2000

9.        S.Urotadze, N.Skhirtladze, T.Andronikashvili, T.Kvernadze, N.Osipova. Establishment of Experimental Series of Selectivety for Laumontite Relative to Cation of Alkali Metals and Ammonium. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 162, No 1, p. 92-93.

10.     С.Л.Уротадзе, Д.С.Чипашвили, М.Н.Бурджанадзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова, М.Г.Адолашвили. Термические свойства некоторых ломонтитовых пород района г.Тбилиси. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 162-166.

11.     С.Л.Уротадзе, Д.С.Чипашвили, М.Н.Бурджанадзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе, М.Г.Адолашвили. Исследование влияния модификации ломонтитов на их термические свойства. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 167-170.

12.     Т.Г.Андроникашвили, С.Л.Уротадзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова. К селективности удерживания основных компонентов минеральных удобрений природным цеолитом – ломонтитом. Georgian Eng. News, 2000, No 3, p. 122-124.

13.     С.Л.Уротадзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. Установление экспериментальных рядов cелективности ломонтита относительно катионов щелочноземельных металлов и магния. Georgian Eng. News, 2000, No 3, p. 125-126.

2001

14.     Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. Определение рядов селективности сколецита к катионам металлов различной природы. Азербайджанский хим. журнал, 2001, № 4, с. 34­37.

15.     T.Andronikaashvili, S.Urotadze, T.Kvernadze, N.Osipova. On Evaluation of Comparative Seeding Emergence and Growth of Wheat Seeds at Application of Laumontite into Soil. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 3, p. 518-519.

2002

16.     Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова. Селективность ломонтита и сколецита к катионам щелочных и щелочно­земельных металлов. Украинский хим. журнал, 2002, т. 68, № 9, с. 26­29.

 

2003

17.     Г.В.Цицишвили, С.Л.Уротадзе, Г.П.Цинцкаладзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. ИК­спектры сколецита Грузии. Украинский хим. журнал, 2003, т. 69, № 8, с. 101­103.

18.     С.Л.Уротадзе, Г.В.Цицишвили, Д.С.Чипашвили, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. Термические свойства модифицированных форм природного цеолита Грузии ­ сколецита. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 1-2, с. 135-138.

19.     S.Urotadze, G.Tsitsishvili, T.Andronikashvili, T.Kvernadze, N.Osipova. Yield an Properties of Wheat Grown on the Soil Enriched by Laumontite-Containing Rocks. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 1-2, p. 139-147.

 

 კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

  

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2000

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

С.Л.Уротадзе, Т.К.Квернадзе, Н.А.Осипова, Т.Г.Андроникашвили

К селективности и ион-ному обмену катионов щелочных металлов на природном ломонтите

c. 261-264

2.      

2002

Proceedings of 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Zeolite’02.

Thessaloniki, Greece: Aristotle University

S.L.Urotadze, G.V.Tsi-tsishvili, T.K.Kverna-dze, N.A.Osipova

Study of Certain Physic-Chemical Characteristics of Georgian Zeolite – Scolecite

PS-III, 8

3.      

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

S.Urotadze, T.Kverna-dze, N.Osipova, M.N.Burjanadze, D.S.Chipashvili

Adsorption, Thermal and Ion Exchange Characteristics of Georgian Deposit

p. 43-47

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

1.       Т.Г.Андроникашвили, С.Л.Уротадзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе. Влияние природных цеолитов Грузии на миграцию токсических элементов в системе почва – растение. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4.

2.       Т.Г.Андроникашвили, С.Л.Уротадзе, Н.А.Осипова, Т.К.Квернадзе, Р.Р.Девдариани. Качественные показатели зерна озимой пшеницы, выращенной на почве, обогащенной ломонтитсодержащей породой. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4.