ფირცხალავა ნინო

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.В.Пирцхалава, З.Виткевич. Хроматографическое разделение  изомерных соединений некоторых бензолпроизводных. Доклады АН СССО, 1991. т. 318, № 4, с. 901-905

2. Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.В.Пирцхалава, М.Г.Адолашвили. Хроматографическое разделение изомеров ксилола и монохлортолуола. Известия АН Грузии, сер. хим., 1991, т. 17, № 2, с. 87-92.

3. Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.В.Пирцхалава, Г.Н.Киров, В.П.Валчев. Хроматографическое разделение изомерных соединений некоторых хлорпроизводных бензола с использованием алюмофосфатных молекулярных сит. Известия АН Грузии, сер. хим., 1993, т. 19, № 3-4, с. 258-262.

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1996

1.        Н.В.Пирцхалава, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Изменение термодинамических характеристик адсорбции некоторых производных бензола в зависимости от молекулярно­ситового действия адсорбента. Журнал физической химии, 1996, т.  70, № 1, с.  176­178.

 

1999

2.        T.Andronikashvili, L.Eprikashvili, M.Dzagania, M.Zautashvili, N.Pirtskhalava. Separation of Closely Related Systems by Gas-Chromatography. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, № 1-2, p. 76-83.

3.        Л.Г.Эприкашвили, М.А.Дзагания, М.Г.Зауташвили, Н.В.Пирцхалава, К.Г.Тавамаишвили. Исследование влияния природы твердого носителя на хроматографические свойства неподвижной жидкости. Georgian Eng. News, 1999, No 2, p. 61-63.

 

 

2001

4.        Л.Г.Эприкашвили, Н.В.Пирцхалава, Т.Г.Андроникашвили, М.Г.Зауташвили. Возможность повышения разрешающей способности газо­хроматографических колонок. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 104-107.

 

 

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

1994

1.       T.G.Andronikashvili, L.G.Eprikashvili, N.V.Pirtskhalava, Z.Witkiewicz. Chromatographic Separation of Monofluorotoluene, Monochlorotoluene and Xylene. Chem. Anal. (Warsaw), 1994, v. 39, p. 509-513. – ნუსხა 1, # 168

2.       T.G.Andronikashvili, L.G.Eprikashvili, N.V.Pirtskhalava, G.N.Kirov, V.P.Valtchev. Gas Chromatographic Separation of Isomeric Benzene Derivatives Using Molecular Sieves, Combined with Partition Columns. Chromatographia, 1994, v. 38, № 9-10, p. 613-616. – ნუსხა 1, # 200

 

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2000

 

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

Т.Г.Андроникашвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.В.Пирцхалава

К возмжности повыше-ния эффективности хроматографического анализа сложных изомерных систем

c. 79-80.

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.       Л.Г.Эприкашвили,М.А.Дзагания, Н.В.Пирцхалава, М.Г.Зауташвили. Хроматографическое разделение  

     некоторых модельных систем на силикалите­1 модифицированном солями кадмия, таллия и серебра.   

     Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4, с.9-15.

2.       Л.Г.Эприкашвили,Н.В.Пирцхалава,М.А.Дзагания,М.Г.Зауташвили,М.Т.Турманидзе.Оптмизация газо­ адсорбцонной хроматографии с использовнием газов­носителей. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004, т. 30, № 3-4, с. 82-93.