ქარქაშაძე ნინო

 

მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

7

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.       ქარქაშაძე ნ., არეშიძე გ., დოლიძე ა.  რა არის კატალიზი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2002, #7-9, გვ. 123-125.

2. არეშიძე გ., ქარქაშაძე ნ., დოლიძე ა.  პირველი კატალიზური ცდები და განზოგადებანი, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2002, #3, გვ. 275-278.

3. ქარქაშაძე ნ., დოლიძე ა.  ქრისტეფორე არეშიძე – ქიმიური კატალიზის ფუძემდებელი საქართველოში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2003, ტ. 29, #1-2, გვ. 151-154.

4. ნ. ქარქაშაძე, გ. არეშიძე, ა. დოლიძე. სამრეწველო ორგანული კატალიზის განვითარება საქართველოში. საქრთველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2003, ტ. 29, # 3-4, 340-343.

5.  N. Karkashadze, G. Areshidze, A. Dolidze. Development of the science of organic catalysis in Georgia. Procceding of the Georgian Academy of Sciences, 2003,29, # 1-2, 155-160.

6.  ქარქაშაძე ნ., არეშიძე გ., დოლიძე ა.  ორგანული კატალიზი და ქართველი მეცნიერები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2003, #7-9, გვ. 77-80.

7. ნ. ქარქაშაძე, გ. არეშიძე, ა. დოლიძე. მრეწველობა და კატალიზური პროცესები. საქრთველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, 2003, # 10-12, 120-123.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება