ქავთარაძე ნინო

 

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

            Л.А.Долидзе, Н.А.Кавтарадзе, К.К.Джапаридзе, З.Г.Гургенидзе, Т.Г.Учанейшвили, Р.В.Чедия. Обессеривание нафталиновой фракции смолы высокотемпературного коксования угля с применением природного и модифицированных клиноптилолитов. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 136-138.

            ლ.დოლიძე, ნ.ქავთარაძე, თ.უჩანეიშვილი, ა.კირიაკიდი, რ.ჭედია, ლ.მცხვეთაძე, ა.დოლიძე. 1,2,3,4-ტეტრაოქსი-1,2,3,4-ტეტრაჰიდრონაფთალინის დიჰიდრატის (ოქსოლინის) მიღების სრული ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 229-233.

            L.Dolidze, T.Uchaneishvili, N.Kavtaradze, R.Chedia, A.Kandelaki, A.Dolidze. Research of Possibilities of Naphthalene Preparation from the Fraction of Low Debetic Georgian Oils. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 245-249.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

ნ.ქავთარაძე, ნ.ნონიკაშვილი, თ.სამსონია, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 73-78.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება.