სხირტლაძე ნათელა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Схиртладзе Н.Н. Гидрирование -бензилнафталина. Известия АН ГССР. сер.химическая, 1986, т.12, № 2, с.153-155.

2.  Семья Г.В., Схиртладзе Н.Н., Теплицкая Т.А. оценка влияния алкил- и арилзамещения в молекуле антрацена на электронные спектры поглошения. Известия АН ГССР. сер.химическая, 1987, т.18, № 2, с.140-143.

3.  Андроникашвили Т.Г., Амирханашвили К.Л., . Схиртладзе Н.Н., Дао Тхань Хунг. К возможности применения жидких кристаллов в капиллярной хроматографии для разделения смеси производных адамантана. Сообщения АН ГССР, 1991,т.144, № 2. с.269-272.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2003
1.  N.N.Skhirtladze, D.D.Gverdtsiteli, E.N.Topuria, E.A.Ushrauli, L.M.Kortava, G.Sh.Bakhturidze. On the Study of Synthesis of 9-Monomethyl-, Ethyl-, and 9,10-Dimethyl-Perhydroanthracenes. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 161-162.

2.  Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, Г.Ш.Бахтуридзе. Сесквитерпеновые углеводороды в грузинских нефтях. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 174-176.

3.  Э.Н.Топурия, Э.А.Ушараули, Л.М.Кортава, И.Дж.Мчедлишвили, Н.Н.Схиртладзе, Д.Д.Гвердцители, И.Л.Эдилашвили. Химическая типизация тарибанской и сацхенисской нефтей. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 177-180.

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

1.  თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, გ.ხიტირი. სამგორის საბადოს ნავთობში მიკროელემენტების შედგენილობის ცვლილება ჭაბურღილის სიღრმის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 1-2, გვ. 126-130.

2.  თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, ე.თოფურია. სამგორის ნავთობში მიკროელემენტების ცვლილება დროის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 1-2, გვ. 176-178.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.  I.L. Edilashvili, N.N. Skhirtladze, N.I. Tabashidze, D.D. Gverdtsiteli, E.N. Topuria, T.I. Gabunia, R.N. Akhobadze. For the study of synthesis of 9-monomethyl-, 9-ethyl and 9,10-dimethylperhidro-phenanthrenes. 2004, v. 30, №3-4, 4 p.