წეროძე ნანა

 

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.        მ.ციცაგი, ნ.წეროძე, თ.სამსონია, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. 8-დოდეცინ-1-ოლის და 8,10-დოდეკადიინ-1-ოლის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, # 1-2, გვ. 77-80.

2.        მ.ციცაგი, რ.ჭედია, ნ.წეროძე, ა.დოლიძე. ყურძნის ჭიის ფერომონის სინთეზის სქემის გაუმჯობესება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, # 1-2, გვ. 194-196.

3.        М.В.Цицаги, Н.П.Церодзе, И.И.Пруидзе, И.И.Микадзе, А.В.Долидзе. Новые препаративные формы половых феромонов. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 86-87.

4.        Н.П.Церодзе, О.Г.Ломтадзе, Л.Т.Татиашвили, А.В.Долидзе. Изомеризация парафиновых углеводородов бензиновой фракции на модифицированном ионами железа природном цеолите. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4, с. 250-252.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება.

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება.