ხოტენაშვილი ნანული

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2002
1.  გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, შ.პაპავა, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, ქ.ებრალიძე. პარაფორმისა და კარბამიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 2002, ტ. 166, ¹ 2, გვ. 280-282.

2.  გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.გელაშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, შ.პაპავა. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების სტრუქტურირების ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, ¹ 3-4, გვ. 238-241.

3.  ნ.მაისურაძე, გ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, ქ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ზ.სარიშვილი. ადამანტანის კარდული ტიპის ჯგუფის შემცველი დიოლების და მათ საფუძველზე პოლიურეთანების სინთეზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე., ქიმიის სერია. 2002, ტ.28, N3-4, გვ. 242-245.

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1999

გ.პაპავა, შ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.ჩიტრეკაშვილი

""ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციის მიღების ხერხი" "

საქართველოს პატენტი

2299