ბაიდოშვილი ოთარ

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1995
1.  Е.Н.Бенашвили, Л.Е.Латышева, О.С.Баидошвили, С.А.Скорникова. Изомеризация аклкилбензолов в присутствии комплексного катализатора на основе прибайкальского клиноптилолита. Сообщения АН Грузии, 1995, т. 152, № 2, с. 232-235.

2003
2.  Е.М.Бенашвили, О.С.Баидошвили, Т.Г.Учанеишвили. Адсорбционное разделение изомерных ксилолов на синтетических цеолитах типа . Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 4, с. 316-319.

3.  Е.М.Бенашвили, О.С.Баидошвили, Т.Г.Учанеишвили. Каталитические превращения о-ксилола на РЗЭ катионных формах синтетического цеолита типа Х. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 4, с. 320-322.

4.  Г.Х.Арешидзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия, О.С.Баидошвили. Адсорбционная депарафинизация дизельной фракции (230-3600С) самгорской товарной нефти. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 144-146.