ლომთაძე ომარ

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

4            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1.  А.В.Долидзе, М.С.Жгенти, О.Г.Ломтадзе. О высокооктановой композиции на основе некондиционного ракетного топлива. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 174-175.

2.  ა. დოლიძე, მ. ჟღენტი, ო. ლომთაძე, ი. მიქაძე. თხევადი რაკეტული საწვავის უტილიზაცია რუსეთის ყოფილი სამხედრო ბაზებზე საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 125-128.

3.  3. Н.П.Церодзе, О.Г.Ломтадзе, Л.Т.Татиашвили, А.В.Долидзе. Изомеризация парафиновых углеводородов бензиновой фракции на модифицированном ионами железа природном цеолите. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 3-4, с. 250-252.


#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1996

ა.დოლიძე, ო.ლომთაძე, კ.აფრიდონიძე

"ადგილობრივი ანტისეპტიკური საშუალება სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებათა პროფილაქტიკისათვის"

საქართველოს პატენტი

375

1.      

1996

ა.დოლიძე, ო.ლომთაძე, კ.აფრიდონიძე, მ.ყარაშვილი

"სადეზინფექციო საშუალება"

საქართველოს პატენტი

717

1.      

2002

მ.ჟღენტი, ო.ლომთაძე, ა.დოლიძე

"თხევადი რაკეტული საწვავის უტილიზაციის ხერხი"

საქართველოს პატენტი

1045

1.      

2002

მ.ჟღენტი, ო.ლომთაძე, ა.დოლიძე

"თხევადი რაკეტული საწვავის დამჟანგველის "

საქართველოს პატენტი

1057