სვანიძე ომარი

 

 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

მონოგრაფიები

_

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

_

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

_

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

2001

1.       ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ო.სვანიძე, მ.თავბერიძე, რ.ცისკარიშვილი, თ.საყვარელიძე. Zn(II), Co(II), Cu(II) და Cd(II)-ის ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 19-24.

2.       ა.შველაშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, თ.საყვარელიძე, ო.სვანიძე. Co(II) და Zn(II)-ის ლიმონის მჟავას და გუანიდინის შემცველი კოორდინაციული ნაერთების შთანთწმის იწ-სპექტრები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 25-27.

3.       Швелашвили А.Е.,  Сакварелидзе Т.Н., Сванидзе О.П., Адеишвили Г.П.  Исследование комплексообразования 2,4-динитробензоата пиперидина (ДНБП) в водном растворе. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 3-4, с. 216-219.

2002

4.       გ.ცინცაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ლ.მეტრეველი, ი.ბეშკენაძე, ო.სვანიძე. ბიოლითონთა სხვადასხვალიგანდიანი კომპლექსნაერთების წარმოქმნა სულფანილამიდებთან და ლიმონის მჟავასთან ხსნარებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 205-209.

2003

5.       Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, И.Л.Эдилашвили, Л.П.Асатиани, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом ультрафиолетовой спектроскопии. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 171-173.

6.       Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, Л.П.Асатиани, И.Л.Эдилашвили, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, А.А.Полякова. Исследование ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом масс-спектрометрии. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 2, с. 128-131.