ჩხეიძე ქაჯანა

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2000
1.  Е.М.Бенашвили, , Т.Г.Учанейшвили, М.А.Арешидзе, Г.Ш. Джорбенадзе, К.К.Чхеидзе, Р.В. Чедия. Крекинг керасино-газойлевой фракции и вакуумный дистиллятов на комплексных цеолитсодержащих катализаторов. Тез.док. IV Бакинской международной Мамедалиевской нефтехимической конференции.

2003
2.  Е.М.Бенашвили, М.А.Арешидзе, К.К.Чхеидзе, Г.А.Канделаки, Т.Г.Учанейшвили. Каталитический крекинг керосино-газоилевой фракции самгорской нефти в присутствии комплексных цеолитсодержащих катализаторов. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 1-2, с. 126-130.