ქეთევან ებრალიძე

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლი

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

8

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1994

1.        Г.Ш.Папава, Н.С.Гелашвили, К.Г.Эбралидзе. Смешанные блок-полиуретаны. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 150, № 1, с. 90-94. 

2000

2.        G.Papava, K.Ebralidze, E.Gugava, K.Papava. Aminoaldehyde Oligomers for Obtaining Multicomponent Pelleted Polymer Composition of Weat Seed Material. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 161, No 2, p. 249-251.

3.        გ.პაპავა, ქ.ებრალიძე, ე.გუგავა, ა.დოლიძე, ქ.პაპავა. ამინოალდეჰიდური ოლიგომერების საფუძველზე ხორბლის სათესლე მასალის მრავალკომპონენტიანი დრაჟირებულ-კაფსულირებული პოლიმერული კომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 3-4, გვ. 51-55.

4.        К.Г.Эбралидзе, Г.Ш.Папава, А.В.Долидзе. Использование тиокарбамид-формальдегидной матрицы для получения многокомпонентных дражированно-капсулированных полимерных композиций. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 131-132.

2001

5.        K.Ebralidze, G.Papava, A.Dolidze, E.Gugava. Biodegrading Homogenous and Mixed Matrixes of Aminoaldehyde Type for Microcapsullation of Multicomponent Compositions Containing Biologycally Active Substances. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 3, p. 495-496.

2002

6.        გ.პაპავა, ი.ჩიტრეკაშვილი, შ.პაპავა, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, ნ.ხოტენაშვილი, ქ.ებრალიძე. პარაფორმისა და კარბამიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 2002, ტ. 166, # 2, გვ. 280-282.

7.        ი.ჩიტრეკაშვილი, ქ.პაპავა, ე.გავაშელიძე, გ.პაპავა, ქ.ებრალიძე. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი  კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 233-237.

2003

8.        . ჩხაიძე, . ქვარცხავა, . ებრალიძე, . დოლიძე. სუპერკრიტიკული სითხის გამოყენების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 3-4, გვ. 358-360.

 

 

 

 

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2000

"სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები".

თბილისი: საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

გ.პაპავა, ქ.პაპავა, ა.დოლიძე, ე.გუგავა, ქ.ებრალიძე

ამინოალდეჰიდური ოლიგომერების საფუძ-ველზე ხორბლის სათ-ესლე მასალის მრავა-ლკომპონენტიანი დრა-ჟირებულ-კაფსულირე-ბული პოლიმერული კომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია

გვ.192-196

2.      

2003

 

K.G.Ebralidze, G.Sh.Papava, E.D.Gugava, K.R.Papava, T.G.Andronikashvili

Application of Natural Zeolites in Multi-Component Dragee-Capsulated Compositions

p. 143-147

 

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1998

გ.პაპავა, ა.დოლიძე, ქ.ებრალიძე, მ.ქარდავა

მარცვლეული კულტურების სათესლე მასალის დრაჟირების და კაფსულირების ხერხი

საქართველოს პატენტი

522