გოდერძიშვილი ქეთევანი

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Меликадзе Л.Д., Годердзишвили К.Г., Зульфугарлы Дж.И. К изучению микрозлементов нефтей Грузии. Изд-во "Мецниереба", г.Тбилиси, 1976, 98с.

2.  Меликадзе Л.Д., Годердзишвили К.Г., Габуния Т.И. Распределение микроэлементов между прордуктами коагуляционного обесмоливания мазутов Грузинских нефтей. Сообщ.АН ГССР, 1987, 126, № 3, с.553-555.

3.  Годердзишвили К.Г., Ткемаладзе М.Т.,Габуния Т.И., Глонти Н.И. Микроэлементы в нефтях восточной Грузии. . Сообщ.АН ГССР, 1988, 131, № 2, с.313-316.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1998
1.  ი.ედილაშვილი, გ.ჩივაძე, გ.მაისურაძე, ქ.გოდერძიშვილი, დ.კე¬კელია. სპილენძჩანაცვლებული NაY ცეოლითის აქტივობის შეს¬¬წავლა ჟანგვით რეაქციებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1998, ტ. 24, ¹1-4, გვ. 86-89.

2003
2.  ი.ედილაშვილი, ე.უშურაული, ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი, რ.ახობაძე, ე.თოფურია, ქ.გოდერძიშვილი. საქართველოს სამრეწველო ნავთობების მაღალმდუღარე ფრაქციების კვლევა და მათი გამოყენების გზების ძიება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 161-162.

3.  Т.Н.Габуния, К.Г.Годердзишвили, И.Л.Эдилашвили, Г.Ш.Бахтуридзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение микроэлементов в нефтяных водах Самгорского месторождения. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 169-170.

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

1.  თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, გ.ხიტირი. სამგორის საბადოს ნავთობში მიკროელემენტების შედგენილობის ცვლილება ჭაბურღილის სიღრმის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 1-2, გვ. 126-130.

2.  თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, ე.თოფურია. სამგორის ნავთობში მიკროელემენტების ცვლილება დროის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 1-2, გვ. 176-178.