ქოჩიაშვილი ქეთევანი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

1999
1.  ნ.ბაღათურია, ა.დოლიძე, რ.ცისკარიშვილი, ქ.ქოჩიაშვილი. ცნობები ნიადაგის განაყოფიერების შესახებ ძველ საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 352-357.

2000
2.  ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, მ.კვაჭარტირაძე, ა.დოლიძე. მცენარეთა დაცვის ბუნებრუვი და ქიმიური საშუალებების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 1-2, გვ. 185-191.

3.  ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, ა.ყიფიანი, ა.დოლიძე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების და ტყის ჯიშების მავნე მწერების წინააღმდეგ სასქესო ფერომონების გამოყენების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 3-4, გვ. 188-193.

2002
4.  ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, ა.დოლიძე. მცენარეული წარმოშობის პესტიციდების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, № 1-2, გვ. 176-181.