სარაჯიშვილი ქეთევანი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Д.Д. Гоголадзе, Т.Д. Курцикидзе, К.Г. Сараджишвили, Г.О. Чивадзе. Каталитический синтез лизина из капролактама. Сообщения АН ГССР, 1990, т. 139, #1, с. 97-100.

2.  g. CivaZe, q. sarajiSvili, T. qurcikiZe, d. gogolaZe. fenilalaninis asimetriuli katalizuri sinTezi. saq. mecn. akad. moambe, 1990. t. 139, #3, gv. 505-508.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1.  ც.ნასყიდაშვილი, დ.იოსელიანი, ე.კვანტალიანი, ქ.სარაჯიშვილი. 4-პიკოლინის კატალიზური გარდაქმნა გუმბრინის და X ტიპის სინთეზური ცეოლითის მოდიფიცირებული ფორმების თანაობისას. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, ¹ 3-4, გვ. 60-64.

2.  Д.К.Иоселиани, Т.Д.Курцикидзе, К.Г.Сараджишвили, Н. Г. Гиоргадзе, А.В.Долидзе. Каталитический асимметрический синтез S-α-фенилэтиламида ацетилтирозина. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 159-160.