ახობაძე რუსუდანი

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1. Арешидзе Х.И., Гаджиев М.К., Ахобадзе Р.Н. - Каталитическое прврпщение Норийской нефти с целью получения люминофора. Азербейджанское нефтяное хозяйство, 1972, №2 (548), с.34-35.

2. Барабадзе Ш.Ш.. Сирюк А.Г., Ахобадзе Р.Н. - Изучение ароматических маслянных фракций Норийской нефти. Сообщения АН ГССР, 1975, т.70, № 1, с.93-95.
3. Ахобадзе Р.Н., Меликадзе Л.Д., Теплицкая Т.А., Уткина Л.Ф. - Возможность идентификации тифен-производных в сложных органических смесях на основе квазилинейчатых спектров люминесценции. Журнал прикладной спектроскопии, 1977, т.27, вып.2, с. 23-267.

4. ახობაძე რ., მგალობლიშვილი ნ, ცხვარიაშვილი ი. - ბიბლიოგრაფია. "ლეონიდე მელიქაძე". გამომცემლობა "მეცნიერება" თბილისი, 1982, 86გვ.

5. Меликадзе Л.Д., Ахобадзе Р.Н., Мчедлишвили И.Дж. - Зависимость люминесцентных характеристик ароматических углеводоодов нефти от их показатели преломления. Известия АН ГССР, химическая серия, Сборник статей изд-во "Мецниереба", Тбилиси, 1988, с.277-278.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2000
1. ი.ედილაშვილი, ს.ჩიკვილაძე, ლ.თოფურიძე, რ.ახობაძე, თ.გაბუნია. ციკლოჰექსენის კატალიზური ეპოქსიდირების რეაქციის პირობების და კინეტიკური კანონზომიერებების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, #1-2, გვ. 118-122.

2003
2. ი.ედილაშვილი, ე.უშურაული, ლ.თოფურიძე, გ.ხიტირი, ნ.ხეცურიანი, რ.ახობაძე, ე.თოფურია, ქ.გოდერძიშვილი. საქართველოს სამრეწველო ნავთობების მაღალმდუღარე ფრაქციების კვლევა და მათი გამოყენების გზების ძიება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 1-2, გვ. 161-162.

2004  წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:
1. N.Khetsuriani, G.Shavgulidze, I.Edilashvili, R.Akhobadze, E.Usharauli. Effect of Depressoe Additives on Low-Temperature Properties of Diezel Fuels. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2004, v. 30, No 1-2, p. 131-134.

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:
1. Э.А.Ушараули., Л.М.Кортава., Э.Н.Топурия., И.Л.Эдилашвили., Н.Т.Хецуриани., Р.Н.Ахобадзе., И.Дж.Мчедлишвили - К исследованию кристаллических ароматических углеводородов высококипя-щих фракций норийской нефти. Химический журнал Грузии, 2003, т. , № , с.