ცისკარიშვილი რუსიკო

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Коршак В.В, Виноградова С.В, Папава Г.Ш, Цискаришвили П.Д, Цискаришвили Р.П.

О некоторых закономерностях образования полиамидоарилатов на основе полициклических бисфенолов низкотемпературной поликонденсацией. Высокомолек. соед. XIY A, 1699-1703, 1972.

2.       Г.Ш Папава, В.В.Коршак, Виноградова С.В, Цискаришвили P.П.

Динамика процесса образования полиамидоарилатов полициклических бисфенолов норборнанового типа.

       Сообщ. АН ГССР, IOЗ,  №3,  1981, с.609-611.

3.       В.В.Коршак, Виноградова С.В, Папава Г.Ш, Цискаришвили P.П. Poly (amido-arylates) based on polycyclic bisphenols. Acta Polymerica 39 (1988), №8, 417.

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

9

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

0

მონოგრაფიები

0

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

0

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

0

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

0

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1999

1.       ნ.ბაღათურია, ა.დოლიძე, რ.ცისკარიშვილი, ქ.ქოჩიაშვილი. ცნობები ნიადაგის განაყოფიერების შესახებ ძველ საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, № 3-4, გვ. 352-357.

2000

2.       ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, მ.ცქიტიშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ლ.გოგუა, თ.საყვარელიძე, რ.ცისკარიშვილი. ამინომჟავების შემცველი ბიოკოორდინაციული ნაერთები და მათი ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 3-4, გვ. 24-30.

3.        ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, მ.კვაჭარტირაძე, ა.დოლიძე. მცენარეთა დაცვის ბუნებრუვი და ქიმიური საშუალებების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 1-2, გვ. 185-191.

4.        ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, ა.ყიფიანი, ა.დოლიძე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების და ტყის ჯიშების მავნე მწერების წინააღმდეგ სასქესო ფერომონების გამოყენების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 3-4, გვ. 188-193.

2001

5.        ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ო.სვანიძე, მ.თავბერიძე, რ.ცისკარიშვილი, თ.საყვარელიძე. Zn(II), Co(II), Cu(II) და Cd(II)-ის ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 19-24.

6.        რ.ცისკარიშვილი, მ.სულაძე, თ.ანდრონიკაშვილი. ზოგი რამ საქართველოში ცეოლითების შესწავლის ისტორიიდან. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 181-187.

2002

7.        ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, ა.დოლიძე. მცენარეული წარმოშობის პესტიციდების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, ტ. 28, № 1-2, გვ. 176-181.

8.        M.Suladze, N.Skhirtladze, R.Tsiskarishvili, T.Andronikashvili. On the Hystory of Researches on Discovering Natural Zeolites in Georgia. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2002, v. 28, No 3-4, p. 367-369.

9.        მ.სულაძე, რ.ცისკარიშვილი, თ.ანდრონიკაშვილი. საქართველოში ცეოლითების შესწავლის სფეროში სამუშაოთა განვითარების სტატისტიკა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2002, ტ. 28, # 3-4, გვ. 359-366.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       ქ.ქოჩიაშვილი, რ.ცისკარიშვილი, ც.ჩხუბიანიშვილი, ა.დოლიძე, მ.გველესიანი. მიკრობული წარმოშობის პესტიციდების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 172-175.