პაპავა შალვა

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

8

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.     Папава Г.Ш., Гавашелидзе Э.Ш., Майсурадзе Н.А., Дохтуришвили Н.С., Абхазава И.И., Папава Ш.Р. Синтез и иссл. вторичных диолов, содержащих кардовые заместители норборнанового типа и полиуретаны на их основе. Изд. АН Грузии. сер. хим. 1994/95 Т.20-21 №1-4. с. 54-61.

2.     შ. პაპავა, გ. პაპავა, ნ. დოხტურიშვილი, ნ. მაისურაძე, ზ. თაბუკაშვილი, ნ. ცომაია ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერია. 25, #3-4, 1999. გვ. 210-213

3.     შ. პაპავა, გ. პაპავა, ნ. დოხტურიშვილი, ნ. მაისურაძე მელამინ-ფორმალდეჰიდური ოლიგომერის შემცველი პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმ. სერია. 25, #3-4, 1999. გვ. 214-219.

4.     Sh. Papava, G. Papava, N. Dokhturishvili, N. Maisuradze, N. Tsomaia,  T. Andronikashvili. The Study of some Kinetic Regularities of Hardening Process of Aminoplast Polymer Compositions in Isothermal Conditions under vacuum. Bull. of the Georgian Academy of Sciences. 160, #3, 1999, p.481-482.

5.     შ. პაპავა, გ. პაპავა, ნ. ხოტენაშვილი, ნ. დოხტურიშვილი, ი. ჩიტრეკაშვილი. ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციის მიღების ხერხი. საქ. რესპ. პატენტი. 2000. 2299. 0861/28. განცხ. 1999.05.21. გამოქვ 2000.11.25 #22.

6.     Читрекашвили И.А., Папава Г.Ш., Папава Ш.Р., Гелашвили Н.С. О структурировании полимерных композиций аминопласта. Georgian Engineering News. #4, 2001. p. 96

7.      გ. პაპავა, ი. ჩიტრეკაშვილი, შ. პაპავა, ნ. ხოტენაშვილი, ნ. გელაშვილი, მ.  გურგენიშვილი, ნ. დოხტურიშვილი, ქ. ებრალიძე. პარაფორმისა და კარბამიდის ურთიერთმოქმეების ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე ქიმ. სერია. ტ. 166. #2. 2002

8.     გ. პაპავა, ი. ჩიტრეკაშვილი, ნ. დოხტურიშვილი, შ. პაპავა, მ. გურგენიშვილი, ნ. გელაშვილი, ნ. ხოტენაშვილი, ნ. მაისურაძე. ამინოპლასტების პოლიმერული კომპოზიციების სტრუქტურირების ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე ქიმ. სერია. 2002. ტ.28. #3-4, გვ. 238-241.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება

 

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები: არ მოიპოვება

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

1999

გ.პაპავა, შ.პაპავა, ნ.ხოტენაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.ჩიტრეკაშვილი

"ამინოპლასტის პოლიმერული კომპოზიციის მიღების ხერხი"

საქართველოს პატენტი

2299