შენგელია სოფიო

 

 მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

2001

1.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, З.С.Амиридзе, С.Д.Шенгелия. Получение бензола и толуола из фракции т.кип. 70-130ОС жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной нефтесмеси Самгори. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 3-4, с. 260-264.  

2002

2.        Г.Х.Арешидзе, С.Д.Шенгелия, Р.В.Кереселидзе. Получение концентрата дициклопентадиена из фракции С5 жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной нефтесмеси Самгори (Грузия) и его термическая мономеризация. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2002, т. 4, № 11, с. 28-29.

3.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, З.С.Амиридзе, С.Д.Шенгелия. Полициклические ароматические углеводороды тяжелой смолы пиролиза прямогонного бензина товарной нефтесмеси Самгори (Грузия). Изв. АН Грузии, сер.хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 68-71.

4.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, С.Д.Шенгелия. Получение концентрата дициклопентадиена из фракции С5 жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной нефти Самгори. Хим. журнал Грузии, 2002, т. 2, № 1, с. 31-33.

5.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, С.Д.Шенгелия. Термическая мономеризация  концентрата дициклопентадиена, полученного из фракции С5 жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной нефти Самгори (Грузия). Хим. журнал Грузии, 2002, т. 2, № 2, с. 130-132.

2003

6.        დ.შენგელია, ს.შენგელია, გ.არეშიძე, თ.დათაშვილი. სამგორის სასაქონლო ნავთობის პირდაპირნახადი ბენზინის პიროლიზის თხევადი პროდუქტის ბენზოლ-ტოლუოლის ფრაქციის (70-1300C) კატალიზური ავტოჰიდროგაწმენდა. საქ. ქიმიური ჟურნალი, 2003, ტ. 3, # 4, გვ. 340-343.

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       М.К.Гаджиев-Шенгелия, Г.Х.Арешидзе, С.Д.Шенгелия, Т.К.Даташвили. Адсорбционное извлечение чистого бензола из автогидроочищенной фракции жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной фракции нефти Самгори. Хим. журнал Грузии, 2004, т. 4, № 1, с. 35-37.