გაბუნია თინათინი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Годердзишвили К.Г., Габуния Т.И. Изучение микрозлементов в нефтях Самгорского месторождения. Сообщ.АН ГССР, 1979, 95, № 3, с.621-624.

2.  Меликадзе Л.Д., Годердзишвили К.Г., Габуния Т.И. Распределение микроэлементов между прордуктами коагуляционного обессмоливания мазутов Грузинских нефтей Сообщ.АН ГССР, 1987, 126, № 3, с.553-555.

3.  Годердзишвили К.Г., Ткемаладзе М.Т.,Габуния Т.И., Глонти Н.И. Микроэлементы в нефтях восточной Грузии. . Сообщ.АН ГССР, 1988, 131, № 2, с.313-316.


პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2000
1.  ი.ედილაშვილი, ს.ჩიკვილაძე, ლ.თოფურიძე, რ.ახობაძე, თ.გაბუნია. ციკლოჰექსენის კატალიზური ეპოქსიდირების რეაქციის პირობების და კინეტიკური კანონზომიერებების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, ¹1-2, გვ. 118-122.

2003
2.  .Н.Габуния, К.Г.Годердзишвили, И.Л.Эдилашвили, Г.Ш.Бахтуридзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение микроэлементов в нефтяных водах Самгорского месторождения. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 169-170.


2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:
1.  თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, გ.ხიტირი. სამგორის საბადოს ნავთობში მიკროელემენტების შედგენილობის ცვლილება ჭაბურღილის სიღრმის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 1-2, გვ. 126-130.

2.  თ.გაბუნია, ქ.გოდერძიშვილი, ი.ედილაშვილი, ნ.სხირტლაძე, ე.თოფურია. სამგორის ნავთობში მიკროელემენტების ცვლილება დროის მიხედვით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, ¹ 1-2, გვ. 176-178.


გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:
1  I.L. Edilashvili, N.N. Skhirtladze, N.I. Tabashidze, D.D. Gverdtsiteli, E.N. Topuria, T.I. Gabunia, R.N. Akhobadze. For the study of synthesis of 9-monomethyl-, 9-ethyl and 9,10-dimethylperhidro-phenanthrenes. 2004, v. 30, №3-4, 4 p.